අන්තර්ජාලයෙන් myGLO වෙතින් නොමිලේ SMS ලබා ගන්න

ලබන්න SMS myGLO සඳහා ඔන්ලයින්. ඔබට ගිණුමක් හෝ එවැනි දෙයක් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය නැත. පහත දුරකථන අංක වලින් එකක් භාවිතා කර myGLO දුරකථන / SMS සත්‍යාපනය සඳහා ඒවා භාවිතා කරන්න.

4 ලබා ගත හැකි myGLO දුරකථන අංක. නව අංකයක් එකතු විය මිනිත්තු 1 කට පෙර.

රට දුරකතන අංකය චෙක් පත
රුසියාව රුසියාව +79241294780 කියවන්න SMS
රුසියාව රුසියාව +79241295168 කියවන්න SMS
රුසියාව රුසියාව +79241294771 කියවන්න SMS
රුසියාව රුසියාව +79962038935 කියවන්න SMS
📱 රටවල් 180 ක් දුරකථන අංක 8000

SMS

ලැබීම සඳහා පුද්ගලික අංක

myGLO වෙතින් SMS ලැබීමට ඔබට තවත් දුරකථන අංක අවශ්‍යද?

myGLO සඳහා තවත් දුරකථන අංක

myGLO සඳහා නොමිලේ දුරකථන සත්‍යාපනයක් අවශ්‍යද? online-sms.org හි ඔබගේ myGLO ගිණුම සත්‍යාපනය කිරීමට ඔබට අපගේ ගාස්තු රහිත දුරකථන අංක භාවිතා කළ හැක. සෑම දිනකම අපි නව තාවකාලික දුරකථන අංක එකතු කර තවදුරටත් ක්‍රියා නොකරන ඒවා ඉවත් කරමු. අපගේ යාවත්කාලීන කළ අතථ්‍ය දුරකථන අංක සමඟින් සෑම කෙනෙකුටම ඔවුන්ගේ myGLO පැතිකඩ සත්‍යාපනය කළ හැකි බව මෙය සහතික කරයි.

මෙය ලියාපදිංචියකින් තොරව myGLO තාවකාලික අංක සරලව භාවිතා කරන නොමිලේ සේවාවකි. අපගේ නොමිලේ ඉවත දැමිය හැකි අංක සමඟ ඔබට ඕනෑම කෙටි පණිවිඩයක් මාර්ගගතව ලැබිය හැකි අතර ඔබට අපගේ සේවාව කිසිදු සීමාවකින් සහ සීමාවකින් තොරව භාවිතා කළ හැක.

නවතම ලැබුණු SMS myGLO වෙතින් පණිවිඩ

සිට අංක වලට කාලය පණිවුඩය
myGLO +79241294780 පැය 8 කට පෙර Введите свой номер телефона и код 213802742280 на https://u-plat.ru/
myGLO +79241294780 පැය 8 කට පෙර 1718 - ваш код для подтверждения согласия на обработку персональных данных. Если вы их не сообщали, позвоните по номеру 88005008883.
myGLO +79241294780 පැය 8 කට පෙර 3092 - ваш код для подтверждения согласия на обработку персональных данных. Если вы их не сообщали, позвоните по номеру 88005008883.
myGLO +79241294771 පැය 9 කට පෙර 3555 - ваш код для подтверждения согласия на обработку персональных данных. Если вы их не сообщали, позвоните по номеру 88005008883.
myGLO +79241295168 පැය 9 කට පෙර Введите свой номер телефона и код 210079041254 на https://u-plat.ru/
myGLO +79241295168 පැය 9 කට පෙර 9640 - ваш код для подтверждения согласия на обработку персональных данных. Если вы их не сообщали, позвоните по номеру 88005008883.
myGLO +79241295168 පැය 9 කට පෙර 9138 - ваш код для подтверждения согласия на обработку персональных данных. Если вы их не сообщали, позвоните по номеру 88005008883.
myGLO +79241295168 පැය 9 කට පෙර 4374 - ваш код для подтверждения согласия на обработку персональных данных. Если вы их не сообщали, позвоните по номеру 88005008883.
myGLO +79962038935 පැය 13 කට පෙර 3295- ваш код для подтверждения согласия на обработку персональных
myGLO +79962038935 පැය 13 කට පෙර 8992- ваш код для подтверждения согласия на обработку персональных

ඔබ සොයන්නේ myGLO සඳහා ව්‍යාජ අංකයක්ද නැතහොත් myGLO සඳහා තාවකාලික අංකයක්ද? එවිට ඔබ myGLO සත්‍යාපනය සඳහා ගාස්තු රහිත අංක 100කට වඩා ඇති නියම ස්ථානයට පැමිණ ඇත. අපගේ ගාස්තු රහිත අංක myGLO සමඟින්, ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් myGLO සත්‍යාපන කේතය ඉක්මනින් ලබා ගත හැක. myGLO සඳහා අපගේ සියලුම අතථ්‍ය අංක නොමිලේ වන අතර myGLO.

වෙතින් SMS පණිවිඩ ලැබීමට සුදුසුය.

අපේ පරිශීලකයින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය නිසා වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න: myGLO සඳහා ව්‍යාජ අංකය, myGLO සඳහා නොමිලේ අංකය, myGLO සඳහා SMS මාර්ගගතව ලැබීම, SMS සත්‍යාපනය myGLO ලබා ගැනීම, SMS මාර්ගගතව ලැබීම myGLO අංකය, myGLO සඳහා ඉවත දැමිය හැකි දුරකථන අංකය, නොමිලේ මාර්ගගතව SMS සත්‍යාපනය myGLO, පෙළ සත්‍යාපනය ලැබීම myGLO, SMS myGLO ලබා ගන්න, myGLO සඳහා තාවකාලික දුරකථන අංකය, myGLO SMS සබැඳිව, සත්‍යාපනය සඳහා ව්‍යාජ දුරකථන අංක myGLO, SMS සමඟ අහඹු ලෙස දුරකථන අංකය. සත්‍යාපනය සඳහා නොමිලේ තාවකාලික දුරකථන අංක, අහඹු දුරකථන අංක පෙළ, ව්‍යාජ SMS අංක.

නව උෂ්ණත්ව අංකයක් අවශ්‍යද? මෙම වෙබ් අඩවිය බෙදාගෙන අපට ලියන්න!