دریافت اس ام اس آنلاین به صورت رایگان

موجود 538 شماره. شماره جدید اضافه شد 4 hours ago.


ایالات متحده ایالات متحده

59 13 hours ago
83 13 hours ago
48 13 hours ago
26 13 hours ago
46 13 hours ago
39 13 hours ago
41 13 hours ago
45 13 hours ago
42 13 hours ago
18 13 hours ago
43 13 hours ago
28 13 hours ago
56 13 hours ago
99 13 hours ago
64 13 hours ago
84 13 hours ago
52 13 hours ago
35 13 hours ago
139 13 hours ago
54 13 hours ago
37 13 hours ago
80 13 hours ago
36 13 hours ago
81 13 hours ago
72 13 hours ago
73 13 hours ago
19 14 hours ago
29 14 hours ago
18 14 hours ago
33 14 hours ago
11 14 hours ago
22 14 hours ago
20 14 hours ago
60 21 hours ago
42 21 hours ago
0 23 hours ago
0 23 hours ago
44 23 hours ago
14 23 hours ago
16 23 hours ago
20 23 hours ago
22 23 hours ago
15 23 hours ago
27 23 hours ago
33 23 hours ago
29 23 hours ago
5 23 hours ago
9 23 hours ago
14 23 hours ago
52 23 hours ago
0 1 day ago
0 1 day ago
3 1 day ago
12 1 day ago
0 1 day ago
0 1 day ago
0 1 day ago
0 1 day ago
0 1 day ago
0 1 day ago
0 1 day ago
0 1 day ago
0 1 day ago
15 1 day ago
0 1 day ago
0 1 day ago
3 1 day ago
0 1 day ago
5 1 day ago
0 1 day ago
6 1 day ago
0 1 day ago
1 1 day ago
0 1 day ago
0 1 day ago
41 2 days ago
40 2 days ago
23 2 days ago
24 2 days ago
48 2 days ago
52 2 days ago
47 2 days ago
18 2 days ago
21 2 days ago
58 2 days ago
40 2 days ago
31 2 days ago
47 2 days ago
194 2 days ago
222 2 days ago
12 2 days ago
0 2 days ago
0 2 days ago
21 2 days ago
25 2 days ago
23 2 days ago
22 2 days ago
121 2 days ago
76 2 days ago
59 2 days ago
54 2 days ago
70 2 days ago
71 2 days ago
17 2 days ago
19 2 days ago
13 2 days ago
13 2 days ago
17 2 days ago
24 2 days ago
24 2 days ago
21 2 days ago
26 2 days ago
21 2 days ago
24 2 days ago
18 2 days ago
18 2 days ago
14 2 days ago
10 2 days ago
13 2 days ago
12 2 days ago
32 2 days ago
23 2 days ago
13 2 days ago
21 2 days ago
16 2 days ago
16 2 days ago
13 2 days ago
25 2 days ago
47 2 days ago
29 2 days ago
20 2 days ago
36 3 days ago
36 3 days ago
15 3 days ago
38 3 days ago
18 3 days ago
24 3 days ago
23 3 days ago
7 3 days ago
9 3 days ago
20 3 days ago
43 3 days ago
48 3 days ago
64 3 days ago
108 3 days ago
97 3 days ago
79 3 days ago
12 3 days ago
42 3 days ago
15 3 days ago
14 3 days ago
25 3 days ago
18 3 days ago
10 3 days ago
13 3 days ago
20 3 days ago
20 3 days ago
14 3 days ago
15 3 days ago
55 3 days ago
41 3 days ago
22 3 days ago
66 3 days ago
78 3 days ago
13 3 days ago
10 3 days ago
8 3 days ago
16 3 days ago
9 3 days ago
14 3 days ago
10 3 days ago
14 3 days ago
14 3 days ago
15 3 days ago
17 3 days ago
11 3 days ago
15 3 days ago
17 3 days ago
12 3 days ago
12 3 days ago
15 3 days ago
41 3 days ago
12 3 days ago
14 3 days ago
9 3 days ago
14 3 days ago
18 3 days ago
12 3 days ago
46 3 days ago
115 4 days ago
78 4 days ago
14 4 days ago
22 4 days ago
14 4 days ago
13 4 days ago
15 4 days ago
127 4 days ago
94 4 days ago
65 4 days ago
29 4 days ago
20 4 days ago
11 4 days ago
29 4 days ago
8 4 days ago
8 4 days ago
9 4 days ago
60 4 days ago
8 4 days ago
14 4 days ago
49 4 days ago
8 4 days ago
22 4 days ago
13 4 days ago
12 4 days ago
22 4 days ago
16 4 days ago
11 4 days ago
13 4 days ago
11 4 days ago
44 4 days ago
10 4 days ago
6 4 days ago
8 4 days ago
17 4 days ago
12 4 days ago
25 4 days ago
5 4 days ago
19 4 days ago
62 4 days ago
10 4 days ago
14 4 days ago
61 4 days ago
37 4 days ago
42 5 days ago
94 1 week ago
1914 1 week ago
255 1 week ago
48 1 week ago
2151 1 week ago
1456 1 week ago
199 2 weeks ago
257 2 weeks ago
233 2 weeks ago
459 2 weeks ago
634 2 weeks ago
379 2 weeks ago
271 2 weeks ago
253 2 weeks ago
344 2 weeks ago
234 2 weeks ago
256 2 weeks ago
320 2 weeks ago
178 2 weeks ago
367 2 weeks ago
388 2 weeks ago
839 2 weeks ago
1400 2 weeks ago
729 2 weeks ago
618 2 weeks ago
396 2 weeks ago
463 2 weeks ago
234 2 weeks ago
316 2 weeks ago
339 2 weeks ago
251 2 weeks ago
297 2 weeks ago
370 2 weeks ago
320 2 weeks ago
14352 2 weeks ago
231 2 weeks ago
526 2 weeks ago
267 2 weeks ago
223 2 weeks ago
230 2 weeks ago
284 2 weeks ago
715 2 weeks ago
238 2 weeks ago
534 2 weeks ago
306 2 weeks ago
221 2 weeks ago
251 2 weeks ago
264 2 weeks ago
231 2 weeks ago
362 2 weeks ago
230 2 weeks ago
183 2 weeks ago
342 2 weeks ago
212 2 weeks ago
312 2 weeks ago
387 2 weeks ago
228 2 weeks ago
350 2 weeks ago
261 2 weeks ago
292 2 weeks ago
366 2 weeks ago
328 2 weeks ago
564 2 weeks ago
396 2 weeks ago
360 2 weeks ago
273 2 weeks ago
472 2 weeks ago
357 2 weeks ago
328 2 weeks ago
386 2 weeks ago
365 2 weeks ago
288 2 weeks ago
466 2 weeks ago
503 2 weeks ago
325 2 weeks ago
713 2 weeks ago
334 2 weeks ago
501 2 weeks ago
540 2 weeks ago
606 2 weeks ago
466 2 weeks ago
557 2 weeks ago
210 2 weeks ago
244 2 weeks ago
260 2 weeks ago
303 2 weeks ago
386 2 weeks ago
396 2 weeks ago
642 2 weeks ago
629 2 weeks ago
440 2 weeks ago
459 2 weeks ago
417 2 weeks ago
400 2 weeks ago
674 2 weeks ago
568 2 weeks ago
385 2 weeks ago
260 2 weeks ago
394 2 weeks ago
254 2 weeks ago
554 2 weeks ago
436 2 weeks ago
205 2 weeks ago
700 2 weeks ago
446 2 weeks ago
203 2 weeks ago
308 2 weeks ago
208 2 weeks ago
330 2 weeks ago

کانادا کانادا

56 13 hours ago
19 13 hours ago
53 13 hours ago
25 13 hours ago
53 13 hours ago
157 13 hours ago
50 22 hours ago
36 1 day ago
37 1 day ago
109 1 day ago
17 1 day ago
20 2 days ago
324 2 days ago
485 2 days ago
1 2 days ago
50 2 days ago
120 2 days ago
36 2 days ago
49 2 days ago
35 2 days ago
79 2 days ago
17 2 days ago
13 2 days ago
8 2 days ago
14 2 days ago
10 2 days ago
9 2 days ago
47 2 days ago
7 2 days ago
12 2 days ago
13 2 days ago
86 2 days ago
39 3 days ago
135 3 days ago
72 3 days ago
133 3 days ago
7 3 days ago
13 3 days ago
31 3 days ago
31 3 days ago
45 3 days ago
30 3 days ago
21 3 days ago
5 3 days ago
7 3 days ago
109 3 days ago
86 3 days ago
11 3 days ago
54 3 days ago
7 3 days ago
38 4 days ago
8 4 days ago
18 4 days ago
2626 1 week ago

اندونزی اندونزی

229 4 days ago
610 1 week ago
564 1 week ago
353 1 week ago
378 1 week ago
760 1 week ago
706 1 week ago
472 1 week ago
726 1 week ago
558 1 week ago
475 1 week ago
366 1 week ago
337 1 week ago
639 1 week ago
389 1 week ago
47 1 week ago
358 1 week ago
440 1 week ago
679 1 week ago
557 1 week ago
817 1 week ago
617 1 week ago
289 1 week ago

بریتانیا بریتانیا

310 1 day ago
288 1 day ago
889 6 days ago
1317 6 days ago
2422 1 week ago
270 1 week ago
1665 1 week ago
2285 1 week ago
5519 2 weeks ago
542 2 weeks ago
246 2 weeks ago
1335 2 weeks ago
830 2 weeks ago
728 2 weeks ago
1924 2 weeks ago
1453 2 weeks ago
580 2 weeks ago
5843 2 weeks ago
5371 2 weeks ago
2362 2 weeks ago

هنگ کنگ چین هنگ کنگ چین

1237 2 weeks ago
2238 2 weeks ago
1864 2 weeks ago
4905 2 weeks ago
3262 2 weeks ago
2930 2 weeks ago
1474 2 weeks ago
3123 2 weeks ago
2893 2 weeks ago
7475 2 weeks ago
1692 2 weeks ago

روسیه روسیه

52 7 hours ago
45 7 hours ago
1062 3 days ago
324 3 days ago
743 4 days ago
1165 4 days ago
743 5 days ago
820 5 days ago
576 5 days ago
726 6 days ago
618 1 week ago

میانمار (برمه) میانمار (برمه)

239 4 days ago
352 4 days ago
233 4 days ago
594 1 week ago
459 1 week ago
797 2 weeks ago
556 2 weeks ago
1780 2 weeks ago
651 2 weeks ago
1007 2 weeks ago

چین چین

1077 5 days ago
20047 2 weeks ago
23374 2 weeks ago
17709 2 weeks ago
16926 2 weeks ago
21040 2 weeks ago
9144 2 weeks ago
6789 2 weeks ago
7043 2 weeks ago

قزاقستان قزاقستان

49 4 hours ago
65 1 day ago
72 1 day ago
260 3 days ago
314 3 days ago
159 4 days ago
161 4 days ago
1117 1 week ago

لهستان لهستان

3990 1 week ago
2946 2 weeks ago
1169 2 weeks ago
3184 2 weeks ago
1047 2 weeks ago
7367 2 weeks ago
4520 2 weeks ago
2359 2 weeks ago

فیلیپین فیلیپین

2685 2 days ago
2396 2 days ago
3186 2 days ago
3937 2 weeks ago
4280 2 weeks ago
2925 2 weeks ago
2376 2 weeks ago

فرانسه فرانسه

966 6 days ago
1855 1 week ago
1265 2 weeks ago
925 2 weeks ago
873 2 weeks ago
14689 2 weeks ago
1503 2 weeks ago

اوکراین اوکراین

46 4 hours ago
6616 2 weeks ago
1864 2 weeks ago
2278 2 weeks ago
8579 2 weeks ago

استونی استونی

6050 2 weeks ago
6175 2 weeks ago
4983 2 weeks ago
6946 2 weeks ago

جمهوری چک جمهوری چک

1481 2 weeks ago
1050 2 weeks ago
10934 2 weeks ago

اتریش اتریش

8625 2 weeks ago
774 2 weeks ago

تایلند تایلند

1775 2 weeks ago
3843 2 weeks ago

هلند هلند

1062 2 weeks ago

پورتوریکو پورتوریکو

1622 2 weeks ago

ماکائو SAR چین ماکائو SAR چین

3122 2 weeks ago

اسرائیل اسرائیل

1010 2 weeks ago

هند هند

761 3 days ago

کرواسی کرواسی

707 2 days ago

بلژیک بلژیک

1279 2 weeks ago

آلمان آلمان

5264 2 weeks ago

سوئد سوئد

5041 2 weeks ago

اسپانیا اسپانیا

2033 2 weeks ago

استرالیا استرالیا

14679 2 weeks ago

چه هستند مزایای استفاده از این سرویس ،

امروزه بسیاری از وب سایت های در حال انجام ثبت نام از طریق اس ام اس در شماره تلفن خود را مانند Vkontakte (vk.com) و یا Odnoklassniki (ok.ru هر سایت با تبلیغات که کار به عنوان باتری تلفن همراه تعداد credent کاربران و سپس قرار دادن تبلیغات در این شماره است. همین دلیل است که ما اغلب در صورت لزوم از یک شماره تلفن همراه در دست است.

این مشکل می تواند حل شود با خدمات ما برای دریافت اس ام اس به صورت رایگان. هر کسی می تواند تایید حساب خود را با یک شماره تلفن همراه و امن خود را از شماره دادن و دیگر پیام نامطلوب.

انواع دیگر برای استفاده از خدمات ما:

چگونه به استفاده از?

را انتخاب کنید یکی رایگان از شماره های ذکر شده در بالا و ارسال اس ام اس. در چند ثانیه شما می توانید آن را در لیست از تمام پیام های دریافتی بر روی صفحه که متعلق به این شماره. اگر شما نمی کردم اس ام اس – سعی کنید برای ارسال آن بر روی شماره دیگر.

توجه! وجود دارد بدون نیاز به به روز رسانی صفحه. همه پیام های دریافت شده در یک چشمک زدن به نظر می رسد بر روی سرور.

چگونه کار می کند ؟

538 رایگان شماره برای دریافت اس ام اس در دسترس هستند بیست و چهار ساعت است. هر روز ما تغییر بسیاری از اعداد به حذف امکان از استفاده از این شماره توسط کاربر دیگر در همان سایت. به روز رسانی نرخ 3 شماره هر 3 ساعت.

ما با استفاده از تنها واقعی سیم کارت, که حداقل تضمین های دریافت اس ام اس از هر فرستنده. معمولا چنین اعداد به نام شماره های مجازی به دلیل آن است که تنها در دسترس در فرمت آنلاین. سرعت اس ام اس دریافت 5 ثانیه و بستگی به اپراتور تلفن همراه را اشغال. Segmentable پیام ظاهر می شود در وب سایت تنها پس از آخرین بخش دریافت کرده است.

شرایط استفاده

ما نمی مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از استفاده از وب سایت ما. هر گونه اقدامات غیر قانونی در ارتباط با استفاده از ما شماره تلفن ها ممنوع و داده های خود را منتقل می شود به قابل مقامات.

همچنین شما می توانید با استفاده از خدمات ما تنها از طریق مرورگر. تلاش دیگر با استفاده از این برنامه مسدود خواهد شد.

ما به شدت توصیه به اتصال مهم حساب های شخصی به این اعداد چرا که چنین حساب ترمیم می تواند توسط کاربران دیگر توسط اس ام اس.

ممنوع اس ام اس

تمام اعداد را به صورت خودکار فیلتر برای مسدود کردن پیام ها از ارائه دهندگان پرداخت, پرداخت اشتراک ها و دیگر سازمان های مالی.

می خواهید یک شماره جدید? به اشتراک گذاری در این سایت و برای ما بنویسید!