Täze wagtlaýyn telefon belgisine mugt SMS alyň

Elýeterli 143 sanlar. Täze san goşuldy 10 minut ozal.

Birleşen Ştatlar Birleşen Ştatlar

74 3 minut ozal
50 3 minut ozal
39 3 minut ozal
91 3 minut ozal
67 3 minut ozal
56 29 sekunt ozal
136 30 sekunt ozal
169378 3 minut ozal
154972 1 minut ozal
12681 1 sekunt ozal
12193 1 minut ozal
114983 57 sekunt ozal
238618 1 minut ozal
118631 56 sekunt ozal
12784 1 minut ozal
12835 1 minut ozal

Kanada Kanada

122 1 minut ozal
170 1 minut ozal
96 1 minut ozal
133 1 minut ozal
226 1 minut ozal
77 3 minut ozal
80 3 minut ozal
59 3 minut ozal
66329 1 minut ozal
84800 3 minut ozal
84127 6 minut ozal
67582 5 minut ozal

Japanaponiýa Japanaponiýa

17152 1 minut ozal
14635 1 minut ozal
2339 9 minut ozal
16060 1 minut ozal
22208 5 minut ozal
18194 2 minut ozal
19990 12 sekunt ozal

Fransiýa Fransiýa

440 1 minut ozal
48 3 minut ozal
34 3 minut ozal
150 3 minut ozal
1732 9 minut ozal
272 1 minut ozal

Russiýa Russiýa

49 46 sekunt ozal
57 49 sekunt ozal
1342 3 minut ozal
12816 7 minut ozal
12738 3 minut ozal

Ispaniýa Ispaniýa

403 9 minut ozal
177 7 minut ozal
625 3 minut ozal
452 7 minut ozal
7771 7 minut ozal

Filippinler Filippinler

3092 5 minut ozal
3214 3 minut ozal
3018 3 minut ozal
18650 4 minut ozal
17466 58 sekunt ozal

Finlýandiýa Finlýandiýa

148 5 minut ozal
333 5 minut ozal
467 7 minut ozal
4467 8 minut ozal
353 7 minut ozal

Taýwan Taýwan

12482 8 sekunt ozal
12640 4 minut ozal
12592 4 minut ozal
12879 4 minut ozal

Angliýa Angliýa

308 3 minut ozal
404626 26 sekunt ozal
12776 3 minut ozal
38254 54 sekunt ozal

Hytaý Hytaý

10 5 minut ozal
15 7 minut ozal
12643 9 minut ozal
12847 5 minut ozal

Günorta Koreýa Günorta Koreýa

25335 9 minut ozal
19753 5 minut ozal
17389 5 minut ozal
22424 9 minut ozal

Indoneziýa Indoneziýa

21563 3 minut ozal
22159 5 minut ozal
20335 5 minut ozal
20018 1 minut ozal

Hindistan Hindistan

19204 7 minut ozal
19029 3 minut ozal
18368 7 minut ozal
10341 1 minut ozal

Nigeriýa Nigeriýa

20556 1 minut ozal
24704 55 sekunt ozal
17888 9 minut ozal

Gonkong SAR Hytaý Gonkong SAR Hytaý

12659 3 minut ozal
12589 9 minut ozal
12508 3 minut ozal

Malaýziýa Malaýziýa

35 56 sekunt ozal
303 5 minut ozal
36 3 minut ozal

Singapur Singapur

12715 5 minut ozal
10618 5 minut ozal
10793 1 minut ozal

Şwesiýa Şwesiýa

3964 3 minut ozal
3341 35 sekunt ozal
8818 55 sekunt ozal

Gazagystan Gazagystan

1322 2 minut ozal
1577 57 sekunt ozal
7537 3 minut ozal

Awstraliýa Awstraliýa

11729 1 minut ozal
84759 7 minut ozal

Irlandiýa Irlandiýa

2993 29 minut ozal

Horwatiýa Horwatiýa

209 5 gün ozal

Latwiýa Latwiýa

2185 5 minut ozal

Kot d'Iwuar Kot d'Iwuar

139 9 sagat ozal

Gollandiýa Gollandiýa

403 7 minut ozal

Litwa Litwa

354 15 minut ozal

Bolgariýa Bolgariýa

477 4 gün ozal

Puerto Riko Puerto Riko

725 2 sagat ozal

Estoniýa Estoniýa

2069 1 minut ozal

Daniýa Daniýa

131 5 minut ozal

Rumyniýa Rumyniýa

2562 15 minut ozal

Wýetnam Wýetnam

14630 3 minut ozal

Mali Mali

232 2 aý ozal

Gana Gana

488 8 aý ozal

Türkiýe Türkiýe

1023 9 aý ozal

Meksika Meksika

7969 31 minut ozal

Awstriýa Awstriýa

12619 10 minut ozal

Ysraýyl Ysraýyl

9963 9 minut ozal

Serbiýa Serbiýa

426 3 hepde ozal

Jorjiýa Jorjiýa

382 3 hepde ozal

Mýanma (Birma) Mýanma (Birma)

11063 8 aý ozal

Belgiýa Belgiýa

727 21 minut ozal

Şweýsariýa Şweýsariýa

53 3 hepde ozal

Täze Zelandiýa Täze Zelandiýa

9303 8 aý ozal

Braziliýa Braziliýa

8811 8 aý ozal

Taýland Taýland

8053 13 minut ozal

Germaniýa Germaniýa

6004 1 minut ozal

Günorta Afrika Günorta Afrika

143 3 hepde ozal

Portugaliýa Portugaliýa

793 3 minut ozal

El Salwador El Salwador

867 7 aý ozal

Özbegistan Özbegistan

1167 5 aý ozal

Polşa Polşa

6033 1 minut ozal

Italiýa Italiýa

10193 3 minut ozal

Uganda Uganda

405 8 aý ozal

Ukraina Ukraina

2971 35 sekunt ozal

Marokko Marokko

1136 1 hepde ozal

Kolumbiýa Kolumbiýa

3792 3 aý ozal

Çehiýa Çehiýa

3905 19 sekunt ozal

Hasaba alynmazdan onlaýn sms almak üçin wagtlaýyn telefon belgisini alyň

sms phone number

Online-sms.org onlaýn bir gezek ulanylýan we wagtlaýyn telefon belgilerine mugt sms kabul edýär. Jübi telefonlarymyzy gelýän sms tölemezden ýa-da hasap ýazmazdan mugt ulanyp bilersiňiz. Wagtlaýyn belgilerimizi ulanyp täze hasaplary hasaba alyň. WhatsApp, Google, Facebook, WeChat, Telegram, Viber, Line, KakaoTalk, Gmail we başgalar ýaly 300-den gowrak programmadan we saýtdan mugt SMS tassyklama koduny alyň. Gowy diýip pikir edýän bolsaňyz, SMS kabul ediş sahypamyzy dostlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Wirtual telefon belgisi näme? Fiziki SIM kartanyň ýerine san bulutda diýen ýaly elýeterlidir. Şeýlelik bilen, rouming kynçylyksyz dünýäniň islendik ýerinde onlaýn SMS alyp bilersiňiz. Galp belgide sms almak üçin diňe 1-10 minut garaşmaly bolarsyňyz, sms almagyň tizligi iberijä baglydyr. Jübi telefonlarynyň sanawyny her gün täzeleýäris. SMS almak üçin ähli belgilerimiz bir gezeklik ýa-da wagtlaýyn belgi hökmünde kabul edilmelidir, sebäbi mugt sms-iň özi birnäçe adamyň birbada ulanyp biljekdigini aňladýar, sms kabul edilmegini bes edeniňizden soň. San "oflayn" statusyna geçer we hereketsiz sanlara geçer. sms kabul edişini dikeltmek mümkin däl. Şonuň üçin möhüm hasaplary hasaba almak üçin olary ulanmaň.

Şeýlelik bilen, hasabyňyzy sms arkaly tassyklamak üçin sms kabul etmeli:

Haýsy sms kabul edişligi bar

Mugt sms kabul etmek ABŞ, Hytaý, Angliýa, Germaniýa, Awstraliýa, Indoneziýa, Koreýa, Marokko, Amerika, Albaniýa, Malaýziýa, Hindistan, Türkiýe, Şwesiýa, Russiýada wagtlaýyn belgilerde elýeterlidir. Her ýurt üçin elýeterli sanlaryň sanyny ýurduň adyna basyp görmek bolýar.

Üns beriň: Sahypany täzelemegiň zerurlygy ýok. Messageshli habarlar serwerimize giren badyna derrew gelýär.

Wagtlaýyn ýa-da bir gezek ulanylýan san näme?

143 Bir gezek ulanylýan telefon belgisi resmi taýdan wagtlaýyn telefon belgisi hökmünde bellidir, bu sanlaryň 10 minutdan birnäçe güne çenli çäkli wagt üçin elýeterlidigini aňladýar. Phonehli telefon belgileri paýlaşylýar, gelýän habarlary her kim görüp biler. Hasaplary sms barlamak, gizlin maglumatlar bilen tekst habarlaryny almak, dürli çeşmelerde hasaplary hasaba almak, sms-de tekst almak, hasaplary tassyklamak üçin mugt onlaýn wagtlaýyn telefon belgilerini ulanyp bilersiňiz. Hakyky telefon belgisi bolmazdan hasaby hasaba almak isleseňiz we goşmaça gizlinlik isleseňiz, wirtual telefon belgileri idealdyr. Olary ulanmagyň beýleki sebäpleri, işewürlik, aragatnaşyk gurmak we täze adamlar bilen aragatnaşyk gurmakdyr.

Online-sms.org wirtual belgileri bilen işleýän wagtyňyz, elektron töleg ulgamlarynyň, bank guramalarynyň sahypalarynda hasaba alynmak üçin telefon belgilerini ulanmaga rugsat berilmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olaryň köpüsi eýýäm gara sanawa girizildi, şonuň üçin ulanyjy bu salgylardan habar alyp bilmez. Mundan başga-da, administrasiýa haýsydyr bir bikanun meýilnama bilen baglanyşykly adam hakda maglumat sorasa, hukuk goraýjy edaralara zerur maglumatlary berer.

Jübi barlag belgileri gizlinligiňizi saklamaga kömek edýär.

Gizlinligiňiz gaty möhümdir. Wagtlaýyn telefon belgilerimiz bilen, tekst habaryny tassyklamagy talap edýän web sahypalarynda hakyky telefon belgiňizi bermeli bolmaz.

Bu, şahsyýetiňizi saklamaga we spam jaňlaryndan we habarlaryndan gaça durmaga kömek eder.

Mugt galp telefon belgilerini islän wagtyňyz onlaýn tekst habary bilen üpjün edýäris. Online-sms.org ykjam operatorlar bilen işleýär, şonuň üçin her gün täze sms belgilerini goşup bileris.

Onlaýn belginiň gadaganlygy

Numbershli sanlarda töleg ulgamlaryndan, tölegli abunalyklardan we beýleki maliýe guramalaryndan alnan habarlary bloklaýan awtomatiki süzgüç bar.

Täze temp belgisini isleýärsiňizmi? Bu sahypany paýlaşyň we bize ýazyň!