Täze wagtlaýyn telefon belgisine mugt SMS alyň

Elýeterli 190 sanlar. Täze san goşuldy 2 sagat ozal.

Fransiýa Fransiýa

1567 18 minut ozal
2179 6 minut ozal
1401 6 minut ozal
1638 6 minut ozal
1385 6 minut ozal
1717 8 minut ozal
1597 14 sekunt ozal
1532 8 minut ozal
1472 21 minut ozal
1442 25 minut ozal
1580 28 minut ozal
1941 30 minut ozal
1506 1 sagat ozal
2286 56 minut ozal
1347 1 sagat ozal
1327 1 sagat ozal
3125 15 minut ozal
1393 1 sagat ozal
2906 1 sagat ozal
214 8 minut ozal
250 8 minut ozal
461 9 sekunt ozal
1424 50 minut ozal
1492 1 sagat ozal
1567 41 minut ozal
1445 38 minut ozal
1463 33 minut ozal
1502 33 minut ozal
1175 56 minut ozal
1444 33 minut ozal
1358 6 minut ozal
1488 28 minut ozal
1767 6 minut ozal
1333 57 minut ozal
1338 25 minut ozal
1341 59 minut ozal
1344 59 minut ozal
1307 1 sagat ozal
2144 1 sagat ozal
1407 1 sagat ozal
1433 1 sagat ozal
2082 1 sagat ozal
1665 1 sagat ozal
4331 1 sagat ozal
1430 1 sagat ozal
1274 1 sagat ozal
1341 1 sagat ozal
1467 1 sagat ozal
1333 1 sagat ozal
1372 1 sagat ozal
2029 27 minut ozal
1630 17 minut ozal
1503 14 minut ozal
1249 1 minut ozal
1263 8 minut ozal
1242 8 minut ozal
1280 8 minut ozal
1354 1 minut ozal
1811 8 minut ozal
1420 14 sekunt ozal
1412 9 minut ozal
1226 1 sagat ozal
1329 14 sekunt ozal
1212 1 sagat ozal
1204 1 sagat ozal
1297 57 minut ozal
1232 57 minut ozal
5745 28 minut ozal
1223 8 minut ozal
2214 24 minut ozal
1264 1 sagat ozal
1363 8 minut ozal
1174 1 sagat ozal
1200 1 sagat ozal
1516 1 sagat ozal
1461 6 minut ozal
1418 1 sagat ozal
1441 1 sagat ozal
1307 1 sagat ozal
3079 1 sagat ozal
1241 18 minut ozal
1472 1 sagat ozal
1535 1 minut ozal
2042 1 sagat ozal
1329 56 minut ozal
1363 59 minut ozal
1325 18 minut ozal
1226 40 minut ozal
1406 30 minut ozal
1385 28 minut ozal
1423 6 minut ozal
1291 15 minut ozal
1805 35 minut ozal
1147 1 sagat ozal
1334 1 sagat ozal
1244 47 minut ozal
1226 14 minut ozal
1546 14 minut ozal
1459 47 minut ozal
1566 54 minut ozal
1522 21 minut ozal
1994 9 minut ozal
1457 37 minut ozal
1799 1 sagat ozal
1443 8 minut ozal

Russiýa Russiýa

370 6 minut ozal
2993 1 minut ozal
119 1 minut ozal
125 1 minut ozal
153 6 minut ozal
117 4 sekunt ozal
18 5 sekunt ozal
160 4 minut ozal
133 4 minut ozal

Finlýandiýa Finlýandiýa

46 9 minut ozal
6 6 minut ozal
15 10 sekunt ozal
8 10 sekunt ozal
43 11 sekunt ozal
28 4 minut ozal
7 4 minut ozal
2938 38 minut ozal

Hindistan Hindistan

14355 4 minut ozal
27507 8 sekunt ozal
1461 4 minut ozal
18260 7 sekunt ozal
15239 7 sekunt ozal

Estoniýa Estoniýa

1026 8 minut ozal
1757 8 minut ozal
644 8 minut ozal
4973 8 minut ozal

Hytaý Hytaý

1762 11 sekunt ozal
1234 4 minut ozal
471 4 minut ozal

Filippinler Filippinler

801 4 minut ozal
1053 9 minut ozal
4715 13 sekunt ozal

Portugaliýa Portugaliýa

127 8 minut ozal
4747 31 minut ozal

Polşa Polşa

167 5 sekunt ozal
42514 15 minut ozal

Awstraliýa Awstraliýa

8245 12 sekunt ozal
35816 8 minut ozal

Gonkong SAR Hytaý Gonkong SAR Hytaý

36 8 minut ozal
56 8 minut ozal

Çehiýa Çehiýa

13289 9 minut ozal
1278 9 minut ozal

Kanada Kanada

143 12 sekunt ozal
249 12 sekunt ozal

Şwesiýa Şwesiýa

244 9 minut ozal
1573 8 minut ozal

Birleşen Ştatlar Birleşen Ştatlar

46 4 minut ozal
32 6 minut ozal

Kolumbiýa Kolumbiýa

1661 4 minut ozal

Gollandiýa Gollandiýa

148 6 sekunt ozal

Daniýa Daniýa

1266 11 sekunt ozal

Ukraina Ukraina

1460 3 sekunt ozal

Mali Mali

584 13 sekunt ozal

Litwa Litwa

86 1 minut ozal

Taýland Taýland

1705 54 minut ozal

Angliýa Angliýa

2037 4 minut ozal

Horwatiýa Horwatiýa

192 5 sagat ozal

Puerto Riko Puerto Riko

5 3 gün ozal

Gazagystan Gazagystan

1103 4 minut ozal

Marokko Marokko

1920 6 gün ozal

Indoneziýa Indoneziýa

41312 9 minut ozal

Wýetnam Wýetnam

708 1 hepde ozal

Italiýa Italiýa

8157 8 minut ozal

Germaniýa Germaniýa

1619 9 minut ozal

Türkiýe Türkiýe

1023 4 aý ozal

Braziliýa Braziliýa

8811 3 aý ozal

Günorta Koreýa Günorta Koreýa

19 3 gün ozal

Meksika Meksika

19 4 gün ozal

Jorjiýa Jorjiýa

15 1 hepde ozal

Ispaniýa Ispaniýa

4950 14 minut ozal

Serbiýa Serbiýa

72 1 hepde ozal

Şweýsariýa Şweýsariýa

16 1 gün ozal

Malaýziýa Malaýziýa

8533 4 aý ozal

Nigeriýa Nigeriýa

409 37 minut ozal

Gana Gana

488 4 aý ozal

Ysraýyl Ysraýyl

1363 40 minut ozal

El Salwador El Salwador

867 2 aý ozal

Belgiýa Belgiýa

261 50 minut ozal

Mýanma (Birma) Mýanma (Birma)

11063 4 aý ozal

Rumyniýa Rumyniýa

1158 24 minut ozal

Uganda Uganda

405 4 aý ozal

Täze Zelandiýa Täze Zelandiýa

9303 4 aý ozal

Latwiýa Latwiýa

4640 8 minut ozal

Özbegistan Özbegistan

1167 1 aý ozal

Irlandiýa Irlandiýa

11178 3 aý ozal

Hasaba alynmazdan onlaýn sms almak üçin wagtlaýyn telefon belgisini alyň

sms phone number

Online-sms.org onlaýn bir gezek ulanylýan we wagtlaýyn telefon belgilerine mugt sms kabul edýär. Jübi telefonlarymyzy gelýän sms tölemezden ýa-da hasap ýazmazdan mugt ulanyp bilersiňiz. Wagtlaýyn belgilerimizi ulanyp täze hasaplary hasaba alyň. WhatsApp, Google, Facebook, WeChat, Telegram, Viber, Line, KakaoTalk, Gmail we başgalar ýaly 300-den gowrak programmadan we saýtdan mugt SMS tassyklama koduny alyň. Gowy diýip pikir edýän bolsaňyz, SMS kabul ediş sahypamyzy dostlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Wirtual telefon belgisi näme? Fiziki SIM kartanyň ýerine san bulutda diýen ýaly elýeterlidir. Şeýlelik bilen, rouming kynçylyksyz dünýäniň islendik ýerinde onlaýn SMS alyp bilersiňiz. Galp belgide sms almak üçin diňe 1-10 minut garaşmaly bolarsyňyz, sms almagyň tizligi iberijä baglydyr. Jübi telefonlarynyň sanawyny her gün täzeleýäris. SMS almak üçin ähli belgilerimiz bir gezeklik ýa-da wagtlaýyn belgi hökmünde kabul edilmelidir, sebäbi mugt sms-iň özi birnäçe adamyň birbada ulanyp biljekdigini aňladýar, sms kabul edilmegini bes edeniňizden soň. San "oflayn" statusyna geçer we hereketsiz sanlara geçer. sms kabul edişini dikeltmek mümkin däl. Şonuň üçin möhüm hasaplary hasaba almak üçin olary ulanmaň.

Şeýlelik bilen, hasabyňyzy sms arkaly tassyklamak üçin sms kabul etmeli:

Haýsy sms kabul edişligi bar

Mugt sms kabul etmek ABŞ, Hytaý, Angliýa, Germaniýa, Awstraliýa, Indoneziýa, Koreýa, Marokko, Amerika, Albaniýa, Malaýziýa, Hindistan, Türkiýe, Şwesiýa, Russiýada wagtlaýyn belgilerde elýeterlidir. Her ýurt üçin elýeterli sanlaryň sanyny ýurduň adyna basyp görmek bolýar.

Üns beriň: Sahypany täzelemegiň zerurlygy ýok. Messageshli habarlar serwerimize giren badyna derrew gelýär.

Wagtlaýyn ýa-da bir gezek ulanylýan san näme?

190 Bir gezek ulanylýan telefon belgisi resmi taýdan wagtlaýyn telefon belgisi hökmünde bellidir, bu sanlaryň 10 minutdan birnäçe güne çenli çäkli wagt üçin elýeterlidigini aňladýar. Phonehli telefon belgileri paýlaşylýar, gelýän habarlary her kim görüp biler. Hasaplary sms barlamak, gizlin maglumatlar bilen tekst habarlaryny almak, dürli çeşmelerde hasaplary hasaba almak, sms-de tekst almak, hasaplary tassyklamak üçin mugt onlaýn wagtlaýyn telefon belgilerini ulanyp bilersiňiz. Hakyky telefon belgisi bolmazdan hasaby hasaba almak isleseňiz we goşmaça gizlinlik isleseňiz, wirtual telefon belgileri idealdyr. Olary ulanmagyň beýleki sebäpleri, işewürlik, aragatnaşyk gurmak we täze adamlar bilen aragatnaşyk gurmakdyr.

Online-sms.org wirtual belgileri bilen işleýän wagtyňyz, elektron töleg ulgamlarynyň, bank guramalarynyň sahypalarynda hasaba alynmak üçin telefon belgilerini ulanmaga rugsat berilmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olaryň köpüsi eýýäm gara sanawa girizildi, şonuň üçin ulanyjy bu salgylardan habar alyp bilmez. Mundan başga-da, administrasiýa haýsydyr bir bikanun meýilnama bilen baglanyşykly adam hakda maglumat sorasa, hukuk goraýjy edaralara zerur maglumatlary berer.

Jübi barlag belgileri gizlinligiňizi saklamaga kömek edýär.

Gizlinligiňiz gaty möhümdir. Wagtlaýyn telefon belgilerimiz bilen, tekst habaryny tassyklamagy talap edýän web sahypalarynda hakyky telefon belgiňizi bermeli bolmaz.

Bu, şahsyýetiňizi saklamaga we spam jaňlaryndan we habarlaryndan gaça durmaga kömek eder.

Mugt galp telefon belgilerini islän wagtyňyz onlaýn tekst habary bilen üpjün edýäris. Online-sms.org ykjam operatorlar bilen işleýär, şonuň üçin her gün täze sms belgilerini goşup bileris.

Onlaýn belginiň gadaganlygy

Numbershli sanlarda töleg ulgamlaryndan, tölegli abunalyklardan we beýleki maliýe guramalaryndan alnan habarlary bloklaýan awtomatiki süzgüç bar.

Täze temp belgisini isleýärsiňizmi? Bu sahypany paýlaşyň we bize ýazyň!