Täze wagtlaýyn telefon belgisine mugt SMS alyň

Elýeterli 43 sanlar. Täze san goşuldy 11 sagat ozal.


Russiýa Russiýa

1004 18 sekunt ozal
2089 19 sekunt ozal
863 1 minut ozal
4412 8 minut ozal

Meksika Meksika

3114 2 hepde ozal

Birleşen Ştatlar Birleşen Ştatlar

2659 9 minut ozal

Kanada Kanada

700 10 sagat ozal

Ispaniýa Ispaniýa

45448 10 sagat ozal

Awstraliýa Awstraliýa

25350 4 sagat ozal

Marokko Marokko

706 13 minut ozal

El Salwador El Salwador

173 12 minut ozal

Finlýandiýa Finlýandiýa

1065 10 minut ozal

Latwiýa Latwiýa

776 6 minut ozal

Gazagystan Gazagystan

301 6 minut ozal

Braziliýa Braziliýa

5754 10 sagat ozal

Gollandiýa Gollandiýa

3001 3 minut ozal

Fransiýa Fransiýa

1249 2 minut ozal

Angliýa Angliýa

1444 2 minut ozal

Şwesiýa Şwesiýa

565 1 minut ozal

Ukraina Ukraina

3022 1 minut ozal

Polşa Polşa

745 16 sekunt ozal

Irlandiýa Irlandiýa

7957 10 sagat ozal

Taýland Taýland

3075 10 sagat ozal

Türkiýe Türkiýe

1023 2 hepde ozal

Rumyniýa Rumyniýa

23490 14 sagat ozal

Uganda Uganda

405 1 hepde ozal

Puerto Riko Puerto Riko

589 3 gün ozal

Gana Gana

488 2 gün ozal

Indoneziýa Indoneziýa

8076 22 sagat ozal

Täze Zelandiýa Täze Zelandiýa

7942 21 sagat ozal

Malaýziýa Malaýziýa

17570 21 sagat ozal

Belgiýa Belgiýa

3470 14 sagat ozal

Portugaliýa Portugaliýa

13019 14 sagat ozal

Çehiýa Çehiýa

9197 10 sagat ozal

Gonkong SAR Hytaý Gonkong SAR Hytaý

23529 12 sagat ozal

Estoniýa Estoniýa

13924 12 sagat ozal

Filippinler Filippinler

2274 11 sagat ozal

Litwa Litwa

443 11 sagat ozal

Italiýa Italiýa

8391 10 sagat ozal

Mýanma (Birma) Mýanma (Birma)

4749 10 sagat ozal

Awstriýa Awstriýa

62989 10 sagat ozal

Nigeriýa Nigeriýa

7873 10 sagat ozal

Germaniýa Germaniýa

6312 15 sekunt ozal

Hasaba alynmazdan onlaýn sms almak üçin wagtlaýyn telefon belgisini alyň

sms number

Online-sms.org onlaýn bir gezek ulanylýan we wagtlaýyn telefon belgilerine mugt sms kabul edýär. Jübi telefonlarymyzy gelýän sms tölemezden ýa-da hasap ýazmazdan mugt ulanyp bilersiňiz. Wagtlaýyn belgilerimizi ulanyp täze hasaplary hasaba alyň. WhatsApp, Google, Facebook, WeChat, Telegram, Viber, Line, KakaoTalk, Gmail we başgalar ýaly 300-den gowrak programmadan we saýtdan mugt SMS tassyklama koduny alyň. Gowy diýip pikir edýän bolsaňyz, SMS kabul ediş sahypamyzy dostlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Wirtual telefon belgisi näme? Fiziki SIM kartanyň ýerine san bulutda diýen ýaly elýeterlidir. Şeýlelik bilen, rouming kynçylyksyz dünýäniň islendik ýerinde onlaýn SMS alyp bilersiňiz. Galp belgide sms almak üçin diňe 1-10 minut garaşmaly bolarsyňyz, sms almagyň tizligi iberijä baglydyr. Jübi telefonlarynyň sanawyny her gün täzeleýäris. SMS almak üçin ähli belgilerimiz bir gezeklik ýa-da wagtlaýyn belgi hökmünde kabul edilmelidir, sebäbi mugt sms-iň özi birnäçe adamyň birbada ulanyp biljekdigini aňladýar, sms kabul edilmegini bes edeniňizden soň. San "oflayn" statusyna geçer we hereketsiz sanlara geçer. sms kabul edişini dikeltmek mümkin däl. Şonuň üçin möhüm hasaplary hasaba almak üçin olary ulanmaň.

Şeýlelik bilen, hasabyňyzy sms arkaly tassyklamak üçin sms kabul etmeli:

Haýsy sms kabul edişligi bar

Mugt sms kabul etmek ABŞ, Hytaý, Angliýa, Germaniýa, Awstraliýa, Indoneziýa, Koreýa, Marokko, Amerika, Albaniýa, Malaýziýa, Hindistan, Türkiýe, Şwesiýa, Russiýada wagtlaýyn belgilerde elýeterlidir. Her ýurt üçin elýeterli sanlaryň sanyny ýurduň adyna basyp görmek bolýar.

Üns beriň: Sahypany täzelemegiň zerurlygy ýok. Messageshli habarlar serwerimize giren badyna derrew gelýär.

Wagtlaýyn ýa-da bir gezek ulanylýan san näme?

43 Bir gezek ulanylýan telefon belgisi resmi taýdan wagtlaýyn telefon belgisi hökmünde bellidir, bu sanlaryň 10 minutdan birnäçe güne çenli çäkli wagt üçin elýeterlidigini aňladýar. Phonehli telefon belgileri paýlaşylýar, gelýän habarlary her kim görüp biler. Hasaplary sms barlamak, gizlin maglumatlar bilen tekst habarlaryny almak, dürli çeşmelerde hasaplary hasaba almak, sms-de tekst almak, hasaplary tassyklamak üçin mugt onlaýn wagtlaýyn telefon belgilerini ulanyp bilersiňiz. Hakyky telefon belgisi bolmazdan hasaby hasaba almak isleseňiz we goşmaça gizlinlik isleseňiz, wirtual telefon belgileri idealdyr. Olary ulanmagyň beýleki sebäpleri, işewürlik, aragatnaşyk gurmak we täze adamlar bilen aragatnaşyk gurmakdyr.

Online-sms.org wirtual belgileri bilen işleýän wagtyňyz, elektron töleg ulgamlarynyň, bank guramalarynyň sahypalarynda hasaba alynmak üçin telefon belgilerini ulanmaga rugsat berilmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olaryň köpüsi eýýäm gara sanawa girizildi, şonuň üçin ulanyjy bu salgylardan habar alyp bilmez. Mundan başga-da, administrasiýa haýsydyr bir bikanun meýilnama bilen baglanyşykly adam hakda maglumat sorasa, hukuk goraýjy edaralara zerur maglumatlary berer.

Jübi barlag belgileri gizlinligiňizi saklamaga kömek edýär.

Gizlinligiňiz gaty möhümdir. Wagtlaýyn telefon belgilerimiz bilen, tekst habaryny tassyklamagy talap edýän web sahypalarynda hakyky telefon belgiňizi bermeli bolmaz.

Bu, şahsyýetiňizi saklamaga we spam jaňlaryndan we habarlaryndan gaça durmaga kömek eder.

Mugt galp telefon belgilerini islän wagtyňyz onlaýn tekst habary bilen üpjün edýäris. Online-sms.org ykjam operatorlar bilen işleýär, şonuň üçin her gün täze sms belgilerini goşup bileris.

Onlaýn belginiň gadaganlygy

Numbershli sanlarda töleg ulgamlaryndan, tölegli abunalyklardan we beýleki maliýe guramalaryndan alnan habarlary bloklaýan awtomatiki süzgüç bar.

Täze temp belgisini isleýärsiňizmi? Bu sahypany paýlaşyň we bize ýazyň!