ទទួលផ្ញើសារលើបណ្តាញសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ

អាចប្រើបាន 320 លេខ. ថ្មីចំនួនត្រូវបានបន្ថែម 1 day ago.


សហរដ្ឋអាមេ

214 2 days ago
229 2 days ago
123 2 days ago
2337 2 days ago
1956 2 days ago
6824 2 days ago
4817 2 days ago
1840 2 days ago
2813 2 days ago
2718 2 days ago
2894 2 days ago
1626 2 days ago
2331 2 days ago
4105 2 days ago
6707 2 days ago
4060 2 days ago
2757 2 days ago
3960 2 days ago
3995 2 days ago
2829 2 days ago
4406 2 days ago
2862 2 days ago
2421 2 days ago
2104 2 days ago
3323 2 days ago
3178 2 days ago
2348 2 days ago
6414 2 days ago
5271 2 days ago
3592 2 days ago
5864 2 days ago
3071 2 days ago
3516 2 days ago
3410 2 days ago
3079 2 days ago
3129 2 days ago
2452 2 days ago
4009 2 days ago
5024 2 days ago
3098 2 days ago
3199 2 days ago
7834 2 days ago
8531 2 days ago
8364 2 days ago
9244 2 days ago
9074 2 days ago
8492 2 days ago
8597 2 days ago
6873 2 days ago
6988 2 days ago
5692 2 days ago
4842 2 days ago
6767 2 days ago
4531 2 days ago
6659 2 days ago
4915 2 days ago
4600 2 days ago
6727 2 days ago
6429 2 days ago
9827 2 days ago
10759 2 days ago
6928 2 days ago
4365 2 days ago
7817 2 days ago
5674 2 days ago
4947 2 days ago
2601 2 days ago
4872 2 days ago
5102 2 days ago
7233 2 days ago
7118 2 days ago
4752 2 days ago
6731 2 days ago
6847 2 days ago
4787 2 days ago
7475 2 days ago
7524 2 days ago
8548 2 days ago
7956 2 days ago
7656 2 days ago
6482 2 days ago
10948 2 days ago
4780 2 days ago
5679 2 days ago
7635 2 days ago
7124 2 days ago
7026 2 days ago
7807 2 days ago
5474 2 days ago
6185 2 days ago
7192 2 days ago
6475 2 days ago
12166 2 days ago
10373 2 days ago
10627 2 days ago
11017 2 days ago
10561 2 days ago
10409 2 days ago
6632 2 days ago
10722 2 days ago
5777 2 days ago
8219 2 days ago
9555 2 days ago
9391 2 days ago
5702 2 days ago
14470 2 days ago
8727 2 days ago
6681 2 days ago
13669 2 days ago
9507 3 days ago
9031 3 days ago
9217 3 days ago
7657 3 days ago
5864 3 days ago
9035 3 days ago
4857 3 days ago
8396 3 days ago
4507 3 days ago
9046 3 days ago
3992 3 days ago
8303 3 days ago
8337 3 days ago
7911 3 days ago
1470 3 days ago
2866 3 days ago
1601 3 days ago
8850 3 days ago
9603 3 days ago
4194 3 days ago
4621 3 days ago
4616 3 days ago
4281 3 days ago
4853 3 days ago
8951 3 days ago
4013 3 days ago
5325 3 days ago
5078 3 days ago
5054 3 days ago
6782 3 days ago
5392 3 days ago
6970 3 days ago
4209 3 days ago
4749 3 days ago
4001 3 days ago
4704 3 days ago
4830 3 days ago
4027 3 days ago
3623 3 days ago
4178 3 days ago
2924 3 days ago
9226 3 days ago
3676 3 days ago
10171 3 days ago
4156 3 days ago
4006 3 days ago
3345 3 days ago
2993 3 days ago
3025 3 days ago
3570 3 days ago
4026 3 days ago
4304 3 days ago
3581 3 days ago
3392 3 days ago
3171 3 days ago
5338 3 days ago
4924 3 days ago
4210 3 days ago
3858 3 days ago
4160 3 days ago
11267 3 days ago
8667 3 days ago
10077 3 days ago
6290 3 days ago
4849 3 days ago
1671 3 days ago
1487 3 days ago
1676 3 days ago
2941 3 days ago
5339 3 days ago
3029 3 days ago
5182 3 days ago
3251 3 days ago
5707 3 days ago
5356 3 days ago
3158 3 days ago
3184 3 days ago
7135 3 days ago
2950 3 days ago
7317 3 days ago
3484 3 days ago
2965 3 days ago
3043 3 days ago
1588 3 days ago
5008 3 days ago
4387 3 days ago
4953 3 days ago
4952 3 days ago
5179 3 days ago
3868 3 days ago
5418 3 days ago
2937 3 days ago
3673 3 days ago
4758 3 days ago
3537 3 days ago
4582 3 days ago
3747 3 days ago
4366 3 days ago
3632 3 days ago
4121 3 days ago
3408 3 days ago
1724 3 days ago
5591 3 days ago
3208 3 days ago
3051 3 days ago
3132 3 days ago
1544 3 days ago
5407 3 days ago
3319 3 days ago
3965 3 days ago
5680 3 days ago
3284 3 days ago
1838 3 days ago
3693 3 days ago
738 3 days ago
3267 3 days ago
777 3 days ago
3079 3 days ago
1949 3 days ago
3247 3 days ago
3215 3 days ago
1410 3 days ago
3077 3 days ago
1355 3 days ago
4545 3 days ago
4073 3 days ago
3965 3 days ago
8265 3 days ago
4007 3 days ago
6239 3 days ago
8181 3 days ago
1553 3 days ago
5944 3 days ago
7169 3 days ago
3207 3 days ago
6257 3 days ago
7502 3 days ago
3220 3 days ago
3116 3 days ago
3587 3 days ago
16558 3 days ago
2794 3 days ago
14769 3 days ago
3352 3 days ago
12824 3 days ago
3140 3 days ago
10440 3 days ago
3563 3 days ago
10306 3 days ago
4129 3 days ago
7263 3 days ago
3525 3 days ago
7286 3 days ago
6819 3 days ago
9385 3 days ago
6677 3 days ago
8970 3 days ago
6448 3 days ago
9971 3 days ago
9116 3 days ago
8059 3 days ago
9170 3 days ago
8991 3 days ago
8324 3 days ago
9482 3 days ago
13036 3 days ago
12818 3 days ago
12848 3 days ago
11832 3 days ago
10714 3 days ago
14566 3 days ago
19149 3 days ago
6143 3 days ago
6110 3 days ago
9190 3 days ago
8286 3 days ago
9141 3 days ago
24634 3 days ago
22580 3 days ago
19014 3 days ago
10559 3 days ago
20299 3 days ago
9780 3 days ago
22027 3 days ago
24598 3 days ago
18354 3 days ago
21061 3 days ago

សហព្រះរាជ្យ

14 1 day ago
34 1 day ago
333 2 days ago
252 2 days ago
249 2 days ago
5 2 days ago
55 2 days ago

ប្រទេសរុស្ស៊ី

20 1 day ago
20 1 day ago
35 2 days ago
58 2 days ago
48 2 days ago
48 2 days ago

ហុងកុងបានសប្រទេសចិន

51 2 days ago
1166 2 days ago
967 2 days ago
790 2 days ago

ហូឡង់

0 1 day ago
2 1 day ago
5 1 day ago
20 1 day ago

ទេសកាណាដា

2054 2 days ago
1825 2 days ago
10170 2 days ago

អ្វីដែលជាប្រយោជន៍នៃសេវាកម្មនេះ?

សព្វថ្ងៃនេះ,ជាច្រើននៃបណ្ដាតំបន់ត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈផ្ញើសារនៅលើទូរស័ព្ទចំនួន,ដូចជាប្រិយ(vk។com)ឬ Odnoklassniki(ok។ru),តំបន់ណាមួយជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាដែលធ្វើការដូចជាដុំនៃទូរស័ព្ទលេខនៃការ credent អ្នកប្រើប្រាស់និងបន្ទាប់មកផ្ញើការផ្សព្វផ្សាយនៅលើលេខទាំងនេះ។ នោះជាមូលហេតុញឹកញាប់យើឈមមុខនឹងភាពចាំបាច់នៃការចល័តមួយចំនួននៅក្នុងដៃ។

បញ្ហានេះអាចត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ទទួលផ្ញើសារសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ។ នរណាម្នាក់អាចបញ្ជាក់គណនីរបស់គាត់ជាមួយនឹងមួយពិតប្រាកទូរស័ព្ទដៃចំនួននិងមានសុវត្ថិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ចំនួនពីឥតនិងផ្សេងទៀតមិនចង់បានសារ។

ផ្សេងទៀតរ្យ៉សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង៖

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើ?

ជ្រើសមួយក្នុឥតគិតថ្លៃចំនួនពីរខាងលើបានរៀបរាប់និងផ្ញើសារ។ នៅក្នុងពីរវិនាទី,អ្នកនឹងឃើញវានៅក្នុងបញ្ជីនៃការទាំងអស់ចូលសារនៅលើទំព័រនេះ,ដែលជាកម្មសិទ្ធិចំនួននេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលការផ្ញើសារ–សូមព្យាយាមដើម្បីផ្ញើវានៅលើចំនួនផ្សេងទៀត។

ទុកដាក់! មិនមានត្រូវការដើម្បីទាន់សម័យទំព័រ។ ទាំងអស់សារទទួលបាននៅក្នុងមួយពព្រិច,ដូចដែលលេចឡើងនៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើ។

តើធ្វើដូចម្តេវាធ្វើការ?

320 ឥតគិតថ្លៃលេខសម្រាប់ទទួលអាចប្រើបានម្ភៃបួនម៉ោង។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើននៃការលេខដើម្បីដកលទ្ធភាពនៃការទ្វេរប្រើប្រាស់នៃចំនួនដោយប្រើផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រដូចគ្នា។ ការទាន់សម័យគឺមានអត្រា ៣ លេខជារៀងរាល់ ៣ ម៉ោង។

យើងកំពុងប្រើតែការពិតស៊ីមកាតដែលធានាការទទួលសារពីណាអ្នកផ្ញើ។ ជាធម្មតា,ដូចជាលេខត្រូវបានហៅនិម្មិតលេខ,ព្រោះវាគឺអាចប្រើបានតែនៅក្នុងបណ្តាញទ្រង់ទ្រាយ។ ល្បឿននៃការផ្ញើសារទទួលបាន ៥ វិនាទីនិងអាស្រ័យនៅលើទូរស័ព្ទដៃប្រតិបត្តិជាន់។ Segmentable សារបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីផ្នែកចុងក្រោយគឺទទួល។

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

យើងមិនបានទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ណាមួយដែលអាចធ្វើបាកនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ ណាមួយខុសច្បាប់សកម្មភាពភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់យើងទូរស័ព្ទលេខគឺយ៉ាងតឹងហាមឃាត់,និងទិន្នន័យរបស់អ្នកអាចត្រូវបានអនុម័តដើម្បីអនុវត្តអាជ្ញាធរ។

ផងដែរ,អ្នកអាចប្រើរបស់យើងសេវាបានតែតាមរយៈការរុករក។ ផ្សេងទៀតការប៉ុនប៉ងប្រើកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបានបិទ។

យើងសូមណែនាំយ៉ាងខ្លាំងមិនទៅចងសំខាន់ផ្ទាល់ខ្លួនគណនីទៅទាំងឥតគិតថ្លៃលេខ,ដោយសារបែបគណនីអាចត្រូវបានស្ដារឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដោយផ្ញើសារ។

ឃាផ្ញើសារ

ទាំងអស់លេខស្វ័យប្រវត្តិតម្រងសម្រាប់រារាំងសារពីការទូទាត់ការផ្តល់បង់ការជាវនិងផ្សេងទៀតហិរញ្ញវត្ថុអង្គការ។

ចង់ថ្មីមួយចំនួន? ចែករំលែកបណ្តាញនេះនិងសរសេរទៅពួកយើង!