ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ \'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਉਪਲੱਬਧ 169 ਨੰਬਰ. ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ 52 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ.

ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ

191 ਇਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
7543 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
7905 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
7492 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
7760 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
422 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
910 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
100 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
53 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
7113 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
8735 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
8276 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
7576 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
15745 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
15840 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
18675 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
13461 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
16605 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
16573 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
18054 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
41476 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
24211 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
14150 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
17072 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
12311 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
10598 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ

291 ਇਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
108 ਇਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
66 ਇਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
287 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
312 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
498 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
225 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
360 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
293 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
295 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
248 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
270 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
386 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
337 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
249 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
393 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
190 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
207 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਫਰਾਂਸ ਫਰਾਂਸ

20 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1096 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
507 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1075 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
393 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1256 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
240 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
402 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
3032 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
300 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1550 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1106 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1879 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1443 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1089 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਡੈਨਮਾਰਕ ਡੈਨਮਾਰਕ

144 11 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
357 12 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
520 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
125 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
37 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1713 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
643 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
632 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
47 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
63 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1077 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
615 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1107 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
38 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
55 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਪੇਨ ਸਪੇਨ

6547 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
2034 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1997 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
2166 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
2539 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
2034 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
2359 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
5877 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਫਿਨਲੈਂਡ ਫਿਨਲੈਂਡ

68 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
163 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
276 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
227 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
65 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
323 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
238 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ

40114 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
40720 ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
40547 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
38098 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
41976 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
15371 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਰੂਸ ਰੂਸ

4981 13 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
5997 14 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
632 25 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
650 51 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
741 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ SAR ਚੀਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ SAR ਚੀਨ

1 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
2 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
7 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
1732 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਕਰੇਨ

5633 ਇਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
220 ਇਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
10798 10 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
10111 ਇਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼

147 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
177 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
73 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਚੀਨ ਚੀਨ

3 14 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
9 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
3 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਵੀਡਨ ਸਵੀਡਨ

1207 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
161 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ

702 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
236 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼

4316 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
2529 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਲਿਥੁਆਨੀਆ

1318 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਤਾਈਵਾਨ ਤਾਈਵਾਨ

3840 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਰਕੀ ਟਰਕੀ

1023 ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

135997 24 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੋਲੰਬੀਆ

3792 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ

16052 14 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ

8812 ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ

ਘਾਨਾ ਘਾਨਾ

488 ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਰਬੀਆ ਸਰਬੀਆ

426 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਇਟਲੀ ਇਟਲੀ

16489 22 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

2126 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ

18998 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਜਪਾਨ ਜਪਾਨ

7179 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ

867 ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ

ਕੋਟ ਡੀ ਆਈਵਰ ਕੋਟ ਡੀ ਆਈਵਰ

335 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੀਅਤਨਾਮ

4203 27 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਯੂਗਾਂਡਾ ਯੂਗਾਂਡਾ

405 ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ

ਬੈਲਜੀਅਮ ਬੈਲਜੀਅਮ

3019 ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ

33463 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨਾਈਜੀਰੀਆ

27916 42 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਮਾਲੀ ਮਾਲੀ

232 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਰਮੀਨੀਆ

338 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਚਿਲੀ ਚਿਲੀ

1160 ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ

ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ

182 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

38 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਾਈਪ੍ਰਸ

151 ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ

1204 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ

4059 17 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਇਰਲੈਂਡ

4694 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

ਆਸਟਰੀਆ ਆਸਟਰੀਆ

2827 6 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਕੀਨੀਆ ਕੀਨੀਆ

25 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ

279 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

ਜਾਰਜੀਆ ਜਾਰਜੀਆ

846 ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ

ਗ੍ਰੀਸ ਗ੍ਰੀਸ

527 ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ

ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਕਰੋਸ਼ੀਆ

157 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਕੰਬੋਡੀਆ ਕੰਬੋਡੀਆ

129 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਥਾਈਲੈਂਡ ਥਾਈਲੈਂਡ

1369 17 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਚੇਕ ਗਣਤੰਤਰ ਚੇਕ ਗਣਤੰਤਰ

216 12 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਲਾਤਵੀਆ ਲਾਤਵੀਆ

1058 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ

967 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸਲੋਵਾਕੀਆ

400 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਬੁਲਗਾਰੀਆ

2075 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਮੋਰੋਕੋ ਮੋਰੋਕੋ

2411 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਜਰਮਨੀ ਜਰਮਨੀ

929 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ

1378 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਪੋਲੈਂਡ ਪੋਲੈਂਡ

3744 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ

4161 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਐਸਟੋਨੀਆ ਐਸਟੋਨੀਆ

1709 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਰੋਮਾਨੀਆ ਰੋਮਾਨੀਆ

1879 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

sms phone number

ਔਨਲਾਈਨ-sms.org ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ SMS ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਐਸਐਮਐਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। WhatsApp, Google, Facebook, WeChat, Telegram, Viber, Line, KakaoTalk, Gmail ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SMS ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ SMS ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨੰਬਰ ਕਲਾਉਡ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ \'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਿੰਗ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ \'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1-10 ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਐਸਐਮਐਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਗਤੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ \'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨੰਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਐਸਐਮਐਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਨੰਬਰ "ਆਫਲਾਈਨ" ਦੀ ਸਥਿਤੀ \'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨੰਬਰਾਂ \'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਐਮਐਸ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਐਮਐਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਕੀ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੋਰੀਆ, ਮੋਰੋਕੋ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ, ਸਵੀਡਨ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨੰਬਰਾਂ \'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ SMS ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ \'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ \'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?

169 ਇੱਕ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ \'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ sms ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ \'ਤੇ ਖਾਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, sms ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸਥਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਚੁਅਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ-sms.org ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ \'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ \'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ \'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ \'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਨਲਾਈਨ-sms.org ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ sms ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਔਨਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਬੈਨ

ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਦਾਇਗੀ ਗਾਹਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨੰਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ!