ලැබෙන කෙටි පණිවුඩ සඳහා සමඟ අමුත්තන් නිදහස්

ලබා ගත හැකි 430 අංක. නව අංකය එකතු කරන ලදී 59 minutes ago.


එක්සත් ජනපදය

1 1 hour ago
2 1 hour ago
8 1 hour ago
40 13 hours ago
28 13 hours ago
42 13 hours ago
34 13 hours ago
34 13 hours ago
20 13 hours ago
4 13 hours ago
16 13 hours ago
26 15 hours ago
13 15 hours ago
21 15 hours ago
29 15 hours ago
19 15 hours ago
420 2 days ago
6842 2 days ago
5352 2 days ago
113 3 days ago
118 3 days ago
73 3 days ago
72 3 days ago
82 3 days ago
93 3 days ago
36 3 days ago
25 3 days ago
28 3 days ago
23 3 days ago
84 3 days ago
23 3 days ago
100 4 days ago
97 4 days ago
87 4 days ago
86 4 days ago
138 4 days ago
104 4 days ago
17 4 days ago
15 4 days ago
32 4 days ago
44 4 days ago
73 4 days ago
71 4 days ago
101 4 days ago
16 4 days ago
16 4 days ago
25 4 days ago
23 4 days ago
420 4 days ago
791 4 days ago
843 4 days ago
1348 5 days ago
18 6 days ago
25 6 days ago
7864 1 week ago
2863 1 week ago
2812 1 week ago
3266 1 week ago
2574 1 week ago
3250 1 week ago
5115 1 week ago
4381 1 week ago
3624 1 week ago
4222 1 week ago
2998 1 week ago
2842 1 week ago
2706 1 week ago
141 1 week ago
197 1 week ago
158 1 week ago
122 1 week ago
127 1 week ago
150 1 week ago
196 1 week ago
165 1 week ago
151 1 week ago
922 1 week ago
566 1 week ago
1412 1 week ago
774 1 week ago
850 1 week ago
544 1 week ago
49 1 week ago
692 1 week ago
671 1 week ago
749 1 week ago
533 1 week ago
20 1 week ago
582 1 week ago
1247 1 week ago
22 1 week ago
509 1 week ago
24 1 week ago
1074 1 week ago
531 1 week ago
553 1 week ago
18 1 week ago
1141 1 week ago
1188 1 week ago
586 1 week ago
955 1 week ago
832 1 week ago
21 1 week ago
602 1 week ago
44 1 week ago
1039 1 week ago
13 1 week ago
855 1 week ago
732 1 week ago
1281 1 week ago
1146 1 week ago
584 1 week ago
19 1 week ago
894 1 week ago
1107 1 week ago
979 1 week ago
1080 1 week ago
895 1 week ago
892 1 week ago
879 1 week ago
606 1 week ago
494 1 week ago
614 1 week ago
1191 1 week ago
1028 1 week ago
1683 1 week ago
2554 1 week ago
1580 1 week ago
2027 1 week ago
1382 1 week ago
1975 1 week ago
1483 1 week ago
1765 1 week ago
1294 1 week ago
1339 1 week ago
1337 1 week ago
11 1 week ago
1626 1 week ago
2142 1 week ago
1761 1 week ago
1741 1 week ago
1599 1 week ago
1527 1 week ago
1638 1 week ago
1524 1 week ago
2029 1 week ago
1752 1 week ago
1753 1 week ago
1820 1 week ago
1485 1 week ago
2032 1 week ago
1982 1 week ago
1530 1 week ago
1560 1 week ago
1366 1 week ago
1445 1 week ago
1509 1 week ago
1403 1 week ago
13 1 week ago
1460 1 week ago
1344 1 week ago
1534 1 week ago
1709 1 week ago
2061 1 week ago
1803 1 week ago
1680 1 week ago
1825 1 week ago
1768 1 week ago
1603 1 week ago
1752 1 week ago
1752 1 week ago
1835 1 week ago
570 1 week ago
64 1 week ago
1922 1 week ago
48 1 week ago
1763 1 week ago
69 1 week ago
15 1 week ago
14 1 week ago
1658 1 week ago
18 1 week ago
25 1 week ago
81 1 week ago
57 1 week ago
52 1 week ago
30 1 week ago
58 1 week ago
23 1 week ago
1805 1 week ago
2359 1 week ago
1818 1 week ago
51 1 week ago
2267 1 week ago
2640 1 week ago
61 1 week ago
1811 1 week ago
29 1 week ago
2244 1 week ago
29 1 week ago
1698 1 week ago
24 1 week ago
2000 1 week ago
36 1 week ago
1558 1 week ago
67 1 week ago
2195 1 week ago
33 1 week ago
1961 1 week ago
2518 1 week ago
1563 1 week ago
7100 1 week ago
1714 1 week ago
29 1 week ago
2744 1 week ago
2184 1 week ago
36 1 week ago
34 1 week ago
2610 1 week ago
3232 1 week ago
52 1 week ago
34 1 week ago
647 1 week ago
1426 1 week ago
1671 1 week ago
5721 1 week ago
3503 2 weeks ago
8585 3 weeks ago
16137 1 month ago
23020 2 months ago

මියන්මාරය (බුරුමය)

1153 2 days ago
1030 2 days ago
949 2 days ago
868 2 days ago
784 2 days ago
741 2 days ago
1676 1 month ago
2530 1 month ago
1866 1 month ago
1850 1 month ago
1598 1 month ago
1467 1 month ago
1930 1 month ago
2569 1 month ago
1859 1 month ago
1801 1 month ago
1344 1 month ago

කැනඩාව

151 1 day ago
5556 2 days ago
750 4 days ago
1058 4 days ago
493 6 days ago
336 6 days ago
384 6 days ago
308 6 days ago
1258 1 week ago
1473 1 week ago
463 1 week ago
694 1 week ago
1246 2 weeks ago
1716 2 weeks ago
677 2 weeks ago

එක්සත් රාජධානිය

10893 2 days ago
135 3 days ago
428 4 days ago
549 4 days ago
1969 4 days ago
1431 4 days ago
614 4 days ago
235 1 week ago
245 1 week ago
806 1 week ago
1073 1 week ago
1803 1 week ago
983 2 weeks ago
1226 2 weeks ago
740 2 weeks ago

හොංකොං SAR චීනය

170 21 hours ago
714 3 days ago
884 1 week ago
2702 2 weeks ago
3405 2 weeks ago
2643 2 weeks ago
5448 1 month ago
6653 1 month ago
5696 1 month ago
7390 1 month ago
5586 1 month ago
4618 1 month ago
4007 1 month ago
8537 2 months ago

එස්තෝනියාව

25 4 days ago
113 1 week ago
68 1 week ago
64 2 weeks ago
198 2 weeks ago
152 2 weeks ago
238 2 weeks ago
527 3 weeks ago
3256 4 weeks ago
8947 2 months ago
10387 2 months ago
6658 2 months ago
11882 2 months ago

පිලිපීනය

627 1 week ago
1128 1 week ago
3784 2 weeks ago
3153 2 weeks ago
1843 2 weeks ago
1900 3 weeks ago
6522 1 month ago
5352 1 month ago
5092 1 month ago
6543 1 month ago
6785 2 months ago
4767 2 months ago
3850 2 months ago

පෝලන්තය

309 1 week ago
988 2 weeks ago
2903 2 weeks ago
13165 2 weeks ago
10072 2 weeks ago
1055 2 weeks ago
759 2 weeks ago
1223 3 weeks ago
1977 3 weeks ago
511 3 weeks ago
9505 1 month ago
3729 1 month ago

ප්රංශය

90 1 week ago
1297 1 week ago
2385 3 weeks ago
2051 4 weeks ago
10811 1 month ago
2551 1 month ago
2955 1 month ago
2042 2 months ago
2185 2 months ago
22024 2 months ago

රුසියාව

1512 3 days ago
685 3 days ago
368 3 days ago
409 3 days ago
333 4 days ago
419 4 days ago
952 5 days ago
550 5 days ago

බෙල්ජියම

530 4 days ago
43 1 week ago
1158 2 weeks ago
1083 2 weeks ago
966 2 weeks ago
1235 3 weeks ago
3062 2 months ago

චීනය

10 59 minutes ago
28602 2 days ago
24813 2 days ago
2230 1 week ago
2241 1 week ago
2469 1 week ago
1744 2 weeks ago

ඉන්දියාව

4012 2 weeks ago
3956 2 weeks ago
5674 2 weeks ago
6351 2 weeks ago
6902 2 weeks ago
4175 2 weeks ago
1121 3 weeks ago

ස්වීඩනය

530 3 days ago
23 3 days ago
22 3 days ago
30 4 days ago
1453 2 weeks ago
8023 2 months ago

යුක්රේනය

608 3 days ago
62 4 days ago
169 5 days ago
10003 2 weeks ago
381 2 weeks ago
2727 3 weeks ago

මැකාවු SAR චීනය

1550 3 days ago
1989 2 weeks ago
2522 2 weeks ago
2290 3 weeks ago
5538 2 months ago

ඔස්ට්රියාව

58 4 days ago
1126 1 week ago
18096 2 weeks ago
2979 1 month ago

වියට්නාමය

148 4 days ago
1028 6 days ago
2261 1 month ago
2202 1 month ago

ජර්මනිය

2671 2 weeks ago
2479 3 weeks ago
8941 3 weeks ago
13430 1 month ago

ස්පාඤ්ඤය

546 3 days ago
3783 2 weeks ago
9531 1 month ago

කසකස්තානය

444 3 days ago
662 5 days ago
1368 1 month ago

ඕස්ට්රේලියාව

175 3 days ago
555 5 days ago
22477 2 months ago

පෘතුගාලය

1008 1 week ago
1204 2 weeks ago
1174 2 weeks ago

නෙදර්ලන්තය

544 3 days ago
1223 3 weeks ago

ලැට්වියාව

169 1 day ago
299 1 week ago

තායිලන්තය

4804 1 week ago
2784 3 weeks ago

ඉන්දුනීසියාව

1743 3 days ago
586 6 days ago

ස්විට්සර්ලන්තය

41 5 days ago
118 1 week ago

ලිතුවේනියාව

15 4 days ago
55 6 days ago

නෝර්වේ

79 1 week ago

බ්රසීලය

183 1 week ago

ජපානය

810 1 week ago

රුමේනියාව

14 2 days ago

මෙක්සිකෝ

44 1 day ago

ෆින්ලන්තය

244 1 day ago

නයිජීරියාව

918 2 weeks ago

ඉතාලියේ

1077 2 weeks ago

පෝටෝ රිකෝ

2662 2 months ago

වාසි මොනවාද මේ සේවය?

අද, ගොඩක් වෙබ් අඩවි පවත්වාගෙන ලියාපදිංචි හරහා කෙටි පණිවුඩ මත ඔබේ දුරකථන අංකය වැනි, Vkontakte (vk.com) හෝ Odnoklassniki (ok.ru), ඕනෑම වෙබ් අඩවි සමග ප්රවර්ධන වැඩ කරන ලෙස accumulators වන ජංගම දුරකථනයක අංක credent පරිශීලකයන් හා යැවීමට පසුව, ads මත මෙම සංඛ්යා. ඒකයි අපි බොහෝ විට මුහුණ කිරීමේ අවශ්යතාව ජංගම දුරකථන අංකය දී අත.

මෙම ගැටලුව විසඳා ගත හැකිය සමග අපගේ සේවා සඳහා කෙටි පණිවුඩ ලැබීම සඳහා නිදහස්. කාටවත් තහවුරු කළ හැකි ඔහුගේ ගිණුම සමග සැබෑ ජංගම දුරකතන අංකය හා සුරක්ෂිත ඔහුගේ ම සංඛ්යාව සිට ස්පෑම් සහ අනෙකුත් අනවශ්ය පණිවිඩ.

වෙනත් ප්රභේද භාවිතය සඳහා අපගේ සේවා:

භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

එකක් තෝරා නිදහස් සංඛ්යාව සිට, ඉහත සඳහන් කර ඇති අතර කෙටි පණිවුඩ යවන්න. දී තත්පර කිහිපයක්, ඔබ දකිනු ඇත ලැයිස්තුවේ එය සියලු ලැබෙන පණිවුඩ පිටුවේ අයත් මෙම සංඛ්යාව. If you haven'; t got මෙම කෙටි පණිවිඩ යැවීමට උත්සාහ එය මත වෙනත් සංඛ්යාව.

අවධානය! කිසිදු යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්ය පිටුව. සියලු පණිවිඩ ලැබී පිල්ලම් ගැසීමක් ලෙස පෙනී සේවාදායකය මත.

එය ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?

430 නිදහස් අංක ලබා ගැනීම සඳහා කෙටි පණිවුඩ ලබා ගත හැකි විසි හතර පැය. සෑම දිනකම අපි වෙනස් බොහෝ සංඛ්යාවක් ඇති හැකියාව ඉවත් කිරීමට ද්විත්ව-භාවිත සංඛ්යාව විසින් වෙනත් පරිශීලක මත එම වෙබ් අඩවිය. මෙම යාවත්කාලීන අනුපාතය 3 සංඛ්යා සෑම 3 පැය.

අපි භාවිතා කරන්නේ එකම සැබෑ සිම් කාඩ්පත් සහතික කරන ලද කෙටි පණිවුඩ සිට ඕනෑම යවන්නාගේ. සාමාන්යයෙන්, එවැනි සංඛ්යා නමින් අථත්ය අංක ඇති නිසා, එය පමණක් ලබා ගත හැකි සමඟ අමුත්තන් ආකෘතිය. වේගය කෙටි පණිවුඩ ලැබීම තත්පර 5 සහ මත රඳා පවතී, ජංගම ක්රියාකරු උපයෝජන. Segmentable පණිවුඩ මත දිස් වෙබ් අඩවිය පසු පමණක් පසුගිය කොටසක් ලැබී ඇත.

භාවිතා කිරීමේ කොන්දේසි:

අපි ගන්න එපා වගකීම සඳහා ඕනෑම විය හැකි ප්රතිවිපාක භාවිතා කිරීමට අපේ වෙබ් අඩවිය. ඕනෑම නීති විරෝධී ක්රියා සමග සම්බන්ධ භාවිතය අපගේ දුරකථන අංක සපුරා තහනම් වේ, ඔබේ දත්ත සම්මත කළ හැකි කිරීමට අදාළ බලධාරීන්.

එසේම, ඔබ අපේ භාවිතා කළ හැකිය සේවා පමණක් වෙබ් බ්රව්සරය හරහා. වෙනත් උත්සාහයන් භාවිතා කිරීමේ වැඩසටහන් අවහිර වනු ඇත.

අප බෙහෙවින් නිර්දේශ නැත බැඳ ගැනීමට වැදගත් පෞද්ගලික ගිණුම් සඳහා මෙම නිදහස් අංක ඇති නිසා, එවැනි ගිණුම් ප්රතිෂ්ඨාපනය කළ හැකි, වෙනත් භාවිතා කරන්නන් විසින් කෙටි පණිවුඩ මගින්.

තහනම් කෙටි පණිවුඩ

සියලු සංඛ්යා ඇති ස්වයංක්රීය පෙරහන් සඳහා අවහිර පණිවුඩ සිට ගෙවීම් සේවා සපයන්නන්, ගෙවූ දායකත්වයන් හා අනෙකුත් මූල්ය ආයතන.

අවශ්ය නව අංකයක්? කොටස් මෙම වෙබ් අඩවිය හා අපට ලියන්න!