නොමිලේ නව තාවකාලික දුරකථන අංකයකට SMS මාර්ගගතව ලබා ගන්න

පවතින 144 සංඛ්‍යා. නව අංකයක් එකතු විය පැය 1 කින්.

එක්සත් ජනපදය එක්සත් ජනපදය

128 මිනිත්තු 1 කට පෙර
65 මිනිත්තු 9 කට පෙර
30 මිනිත්තු 9 කට පෙර
35 මිනිත්තු 6 කට පෙර
169377 තත්පර 4 කට පෙර
154968 මිනිත්තු 2 කට පෙර
12680 මිනිත්තු 6 කට පෙර
12192 මිනිත්තු 6 කට පෙර
114980 තත්පර 3 කට පෙර
238617 තත්පර 2 කට පෙර
118628 මිනිත්තු 7 කට පෙර
12834 තත්පර 6 කට පෙර

ජපානය ජපානය

17151 මිනිත්තු 9 කට පෙර
14634 මිනිත්තු 2 කට පෙර
2339 මිනිත්තු 5 කට පෙර
16059 මිනිත්තු 9 කට පෙර
22208 මිනිත්තු 2 කට පෙර
18193 මිනිත්තු 3 කට පෙර
17916 මිනිත්තු 7 කට පෙර
19989 මිනිත්තු 5 කට පෙර
19064 මිනිත්තු 9 කට පෙර

කැනඩාව කැනඩාව

168 මිනිත්තු 3 කට පෙර
59 තත්පර 3 කට පෙර
77 තත්පර 4 කට පෙර
80 තත්පර 4 කට පෙර
121 තත්පර 5 කට පෙර
66328 මිනිත්තු 1 කට පෙර
84800 තත්පර 1 කට පෙර
84127 මිනිත්තු 2 කට පෙර
67582 මිනිත්තු 1 කට පෙර

චීනය චීනය

15 මිනිත්තු 3 කට පෙර
10 මිනිත්තු 1 කට පෙර
12 මිනිත්තු 7 කට පෙර
12643 මිනිත්තු 5 කට පෙර
12847 මිනිත්තු 1 කට පෙර
12996 මිනිත්තු 7 කට පෙර
12896 මිනිත්තු 7 කට පෙර
12975 මිනිත්තු 7 කට පෙර

ප්රංශය ප්රංශය

47 මිනිත්තු 1 කට පෙර
33 මිනිත්තු 5 කට පෙර
217 මිනිත්තු 9 කට පෙර
594 මිනිත්තු 9 කට පෙර
502 මිනිත්තු 7 කට පෙර
1732 මිනිත්තු 5 කට පෙර

ස්පාඤ්ඤය ස්පාඤ්ඤය

403 මිනිත්තු 5 කට පෙර
177 මිනිත්තු 3 කට පෙර
362 මිනිත්තු 6 කට පෙර
624 මිනිත්තු 9 කට පෙර
452 මිනිත්තු 3 කට පෙර
7771 මිනිත්තු 3 කට පෙර

පිලිපීනය පිලිපීනය

3092 මිනිත්තු 1 කට පෙර
2666 මිනිත්තු 9 කට පෙර
2404 මිනිත්තු 9 කට පෙර
18650 මිනිත්තු 1 කට පෙර
17465 මිනිත්තු 6 කට පෙර

ෆින්ලන්තය ෆින්ලන්තය

333 මිනිත්තු 1 කට පෙර
148 මිනිත්තු 1 කට පෙර
467 මිනිත්තු 3 කට පෙර
4467 මිනිත්තු 4 කට පෙර
353 මිනිත්තු 3 කට පෙර

තායිවානය තායිවානය

12481 තත්පර 20 කට පෙර
12720 මිනිත්තු 8 කට පෙර
12640 තත්පර 21 කට පෙර
12592 තත්පර 15 කට පෙර
12879 තත්පර 16 කට පෙර

දකුණු කොරියාව දකුණු කොරියාව

25335 මිනිත්තු 5 කට පෙර
19753 මිනිත්තු 1 කට පෙර
17389 මිනිත්තු 1 කට පෙර
22424 මිනිත්තු 5 කට පෙර

රුසියාව රුසියාව

52 මිනිත්තු 1 කට පෙර
1341 මිනිත්තු 1 කට පෙර
12816 මිනිත්තු 4 කට පෙර
12737 මිනිත්තු 5 කට පෙර

ඉන්දුනීසියාව ඉන්දුනීසියාව

1357 මිනිත්තු 9 කට පෙර
22159 මිනිත්තු 1 කට පෙර
20335 මිනිත්තු 1 කට පෙර
20017 මිනිත්තු 4 කට පෙර

එක්සත් රාජධානිය එක්සත් රාජධානිය

305 මිනිත්තු 5 කට පෙර
404625 මිනිත්තු 1 කට පෙර
12775 මිනිත්තු 1 කට පෙර
38253 මිනිත්තු 5 කට පෙර

සිංගප්පූරුව සිංගප්පූරුව

12715 මිනිත්තු 1 කට පෙර
12721 මිනිත්තු 7 කට පෙර
10618 මිනිත්තු 1 කට පෙර
10792 මිනිත්තු 1 කට පෙර

ඉන්දියාව ඉන්දියාව

19204 මිනිත්තු 3 කට පෙර
19026 මිනිත්තු 5 කට පෙර
18368 මිනිත්තු 3 කට පෙර

ස්වීඩනය ස්වීඩනය

3960 මිනිත්තු 13 කට පෙර
8817 මිනිත්තු 1 කට පෙර
1272 මිනිත්තු 6 කට පෙර

නයිජීරියාව නයිජීරියාව

20555 මිනිත්තු 1 කට පෙර
20198 මිනිත්තු 7 කට පෙර
17888 මිනිත්තු 5 කට පෙර

හොංකොං SAR චීනය හොංකොං SAR චීනය

12658 මිනිත්තු 1 කට පෙර
12589 මිනිත්තු 5 කට පෙර
12507 මිනිත්තු 9 කට පෙර

යුක්රේනය යුක්රේනය

2970 මිනිත්තු 1 කට පෙර
2503 මිනිත්තු 6 කට පෙර

කසකස්තානය කසකස්තානය

1321 මිනිත්තු 3 කට පෙර
1576 මිනිත්තු 4 කට පෙර

මැලේසියාව මැලේසියාව

35 මිනිත්තු 5 කට පෙර
303 මිනිත්තු 1 කට පෙර

නෙදර්ලන්තය නෙදර්ලන්තය

438 මිනිත්තු 7 කට පෙර
403 මිනිත්තු 3 කට පෙර

ඕස්ට්රේලියාව ඕස්ට්රේලියාව

11726 තත්පර 5 කට පෙර
84759 මිනිත්තු 3 කට පෙර

ඊශ්රායෙල් ඊශ්රායෙල්

1308 මිනිත්තු 9 කට පෙර
9963 මිනිත්තු 5 කට පෙර

කෝට් ඩි අයිවෝර් කෝට් ඩි අයිවෝර්

139 පැය 9 කට පෙර

ලිතුවේනියාව ලිතුවේනියාව

354 මිනිත්තු 11 කට පෙර

බල්ගේරියාව බල්ගේරියාව

477 දින 4 කට පෙර

ලැට්වියාව ලැට්වියාව

2185 මිනිත්තු 1 කට පෙර

ක්රොඒෂියාව ක්රොඒෂියාව

209 දින 5 කට පෙර

එස්තෝනියාව එස්තෝනියාව

2065 මිනිත්තු 27 කට පෙර

අයර්ලන්තය අයර්ලන්තය

2993 මිනිත්තු 26 කට පෙර

රුමේනියාව රුමේනියාව

2562 මිනිත්තු 11 කට පෙර

ඩෙන්මාර්කය ඩෙන්මාර්කය

131 මිනිත්තු 1 කට පෙර

වියට්නාමය වියට්නාමය

14629 මිනිත්තු 6 කට පෙර

පෝටෝ රිකෝ පෝටෝ රිකෝ

725 පැය 2 කට පෙර

බ්රසීලය බ්රසීලය

8811 මාස 8 කට පෙර

කළුකුමා කළුකුමා

1023 මාස 9 කට පෙර

මෙක්සිකෝව මෙක්සිකෝව

7969 මිනිත්තු 27 කට පෙර

ඔස්ට්රියාව ඔස්ට්රියාව

12619 මිනිත්තු 6 කට පෙර

සර්බියාව සර්බියාව

426 සති 3 කට පෙර

ජෝර්ජියාව ජෝර්ජියාව

382 සති 3 කට පෙර

මියන්මාරය (බුරුමය) මියන්මාරය (බුරුමය)

11063 මාස 8 කට පෙර

බෙල්ජියම බෙල්ජියම

727 මිනිත්තු 17 කට පෙර

ස්විට්සර්ලන්තය ස්විට්සර්ලන්තය

53 සති 3 කට පෙර

නවසීලන්තය නවසීලන්තය

9303 මාස 8 කට පෙර

ඝානාව ඝානාව

488 මාස 8 කට පෙර

ජර්මනිය ජර්මනිය

6001 මිනිත්තු 1 කට පෙර

මාලි මාලි

232 මාස 2 කට පෙර

දකුණු අප්රිකාව දකුණු අප්රිකාව

143 සති 3 කට පෙර

පෘතුගාලය පෘතුගාලය

792 මිනිත්තු 3 කට පෙර

එල් සැල්වදෝරය එල් සැල්වදෝරය

867 මාස 7 කට පෙර

උස්බෙකිස්තානය උස්බෙකිස්තානය

1167 මාස 5 කට පෙර

පෝලන්තය පෝලන්තය

6032 මිනිත්තු 9 කට පෙර

ඉතාලිය ඉතාලිය

10191 මිනිත්තු 3 කට පෙර

උගන්ඩාව උගන්ඩාව

405 මාස 8 කට පෙර

මොරොක්කෝව මොරොක්කෝව

1136 සති 1 කට පෙර

කොලොම්බියාව කොලොම්බියාව

3792 මාස 3 කට පෙර

තායිලන්තය තායිලන්තය

8053 මිනිත්තු 9 කට පෙර

චෙක් ජනරජය චෙක් ජනරජය

3903 මිනිත්තු 1 කට පෙර

ලියාපදිංචියකින් තොරව අන්තර්ජාලය හරහා කෙටි පණිවුඩ ලබා ගැනීමට තාවකාලික දුරකථන අංකයක් ලබා ගන්න

sms phone number

Online-sms.org අන්තර්ජාලය හරහා ඉවත දැමිය හැකි සහ තාවකාලික දුරකථන අංක සඳහා නොමිලේ කෙටි පණිවුඩ ලබා දෙයි. ඔබට ලැබෙන කෙටි පණිවුඩ සඳහා ගෙවීමකින් තොරව හෝ ගිණුමක් ලියාපදිංචි කිරීමකින් තොරව අපගේ ජංගම දුරකථන නොමිලේ භාවිතා කළ හැකිය. අපගේ තාවකාලික අංක භාවිතා කර නව ගිණුම් ලියාපදිංචි කරන්න. WhatsApp, Google, Facebook, WeChat, Telegram, Viber, Line, KakaoTalk, Gmail සහ තවත් බොහෝ යෙදුම් සහ අඩවි 300කට වැඩි ගණනකින් SMS සත්‍යාපන කේතයක් නොමිලේ ලබා ගන්න. එය විශිෂ්ට යැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, කරුණාකර අපගේ SMS පිළිගැනීමේ අඩවිය ඔබේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකයක් යනු කුමක්ද? භෞතික SIM කාඩ්පතක් වෙනුවට, අංකය පාහේ වලාකුළෙහි තිබේ. එබැවින් ඔබට රෝමිං කරදරයකින් තොරව ලෝකයේ ඕනෑම තැනක අන්තර්ජාලය හරහා SMS ලබා ගත හැකිය. ව්‍යාජ අංකයක් මත කෙටි පණිවිඩයක් ලැබීමට ඔබට විනාඩි 1-10 ක් රැඳී සිටීමට අවශ්‍ය වේ, කෙටි පණිවුඩ රිසිට් පතේ වේගය යවන්නා මත රඳා පවතී. අපි ජංගම දුරකථන අංක ලැයිස්තුව දිනපතා යාවත්කාලීන කරන්නෙමු. කෙටි පණිවුඩ ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ සියලුම අංක ඉවත දැමිය හැකි හෝ තාවකාලික අංකයක් ලෙස ගත යුතුය, මන්ද නොමිලේ ලැබෙන කෙටි පණිවුඩ ගණන කිහිප දෙනෙකුට එකවර භාවිතා කළ හැකි අතර එය ගබඩා කර නොමැති අතර ඔබට කෙටි පණිවුඩ ලැබීම නැවැත්වූ පසු. අංකය "නොබැඳි" තත්ත්වයට ගොස් අක්රිය අංක වෙත යන්න. sms පිළිගැනීම ප්‍රතිසාධනය කළ නොහැක. එබැවින් වැදගත් ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීමට ඒවා භාවිතා නොකරන්න.

එබැවින්, එසේ කිරීමට sms මගින් ඔබගේ ගිණුම තහවුරු කිරීමට ඔබ sms පිළිගත යුතුය:

ලබා ගත හැකි කෙටි පණිවුඩ පිළිගැනීම

එක්සත් ජනපදය, චීනය, එංගලන්තය, ජර්මනිය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඉන්දුනීසියාව, කොරියාව, මොරොක්කෝව, ඇමරිකාව, ඇල්බේනියාව, මැලේසියාව, ඉන්දියාව, තුර්කිය, ස්වීඩනය, රුසියාව යන රටවල තාවකාලික අංක මත නොමිලේ කෙටි පණිවුඩ පිළිගැනීමක් ලබා ගත හැකිය. එක් එක් රට සඳහා පවතින අංක ප්‍රමාණය රටේ නම මත ක්ලික් කිරීමෙන් දැක ගත හැක.

අවධානය: ඔබට පිටුව නැවුම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. සියලුම පණිවිඩ අපගේ සේවාදායකයේ ඇති විගස ක්ෂණිකව පැමිණේ.

තාවකාලික හෝ ඉවත දැමිය හැකි අංකයක් යනු කුමක්ද?

144 ඉවත දැමිය හැකි දුරකථන අංකයක් නිල වශයෙන් තාවකාලික දුරකථන අංකයක් ලෙස හැඳින්වේ, එයින් අදහස් කරන්නේ සීමිත කාලයක් සඳහා, විනාඩි 10 සිට දින කිහිපයක් දක්වා අංක ලබා ගත හැකි බවයි. සියලුම දුරකථන අංක බෙදාගෙන ඇත, ඕනෑම කෙනෙකුට එන පණිවිඩ දැකිය හැක. ගිණුම් sms සත්‍යාපනය කිරීම, රහස්‍ය තොරතුරු සහිත කෙටි පණිවිඩ ලබා ගැනීම, විවිධ සම්පත් මත ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම, sms මගින් පෙළ ලබා ගැනීම, ගිණුම් තහවුරු කිරීම සඳහා ඔබට නොමිලේ මාර්ගගත තාවකාලික දුරකථන අංක භාවිතා කළ හැක. ඔබට සැබෑ දුරකථන අංකයක් නොමැතිව ගිණුමක් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය නම් සහ අමතර පෞද්ගලිකත්වයක් අවශ්‍ය නම් අතථ්‍ය දුරකථන අංක වඩාත් සුදුසු වේ. ඒවා භාවිතා කිරීමට වෙනත් හේතු අතර ව්‍යාපාර, ජාලකරණ අරමුණු සහ නව පුද්ගලයින් සමඟ සම්බන්ධ වීම ඇතුළත් වේ.

ඔන්ලයින්-sms.org අථත්‍ය අංක සමඟ වැඩ කරන අතරතුර, විද්‍යුත් ගෙවීම් පද්ධති, බැංකු සංවිධාන වල ලියාපදිංචිය සඳහා දුරකථන අංක භාවිතා කිරීමට අවසර නැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඒවායින් බොහොමයක් දැනටමත් අසාදු ලේඛනගත කර ඇත, එබැවින් පරිශීලකයාට මෙම ලිපින වලින් පණිවිඩ ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. ඊට අමතරව, කිසියම් නීති විරෝධී යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ තොරතුරු ඉල්ලා සිටියහොත්, පරිපාලනය විසින් ඉල්ලීම මත නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වෙත අවශ්‍ය ඕනෑම තොරතුරක් ලබා දෙනු ඇත.

ජංගම සත්‍යාපන අංක ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය ඉතා වැදගත් වේ. අපගේ තාවකාලික දුරකථන අංක සමඟින්, ඔබට කෙටි පණිවිඩ සත්‍යාපනය අවශ්‍ය වෙබ් අඩවිවල ඔබේ සැබෑ දුරකථන අංකය සැපයීමට අවශ්‍ය නොවේ.

මෙය ඔබගේ අනන්‍යතාවය තබා ගැනීමට සහ අයාචිත තැපැල් ඇමතුම් සහ පණිවිඩ වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වේලාවක අපි නොමිලේ ව්‍යාජ දුරකථන අංක සපයන්නෙමු. Online-sms.org ජංගම ක්‍රියාකරුවන් සමඟ ක්‍රියා කරයි, එබැවින් අපට දිනපතා නව කෙටි පණිවුඩ අංක එක් කළ හැක.

මාර්ගගත අංක තහනම්

සියලුම අංකවලට ස්වයංක්‍රීය පෙරහනක් ඇති අතර එය ගෙවීම් පද්ධති, ගෙවන දායකත්වයන් සහ වෙනත් මූල්‍ය ආයතනවලින් ලැබෙන පණිවිඩ අවහිර කරයි.

නව උෂ්ණත්ව අංකයක් අවශ්‍යද? මෙම වෙබ් අඩවිය බෙදාගෙන අපට ලියන්න!