නොමිලේ නව තාවකාලික දුරකථන අංකයකට SMS මාර්ගගතව ලබා ගන්න

පවතින 177 සංඛ්‍යා. නව අංකයක් එකතු විය පැය 3 කට පෙර.


එක්සත් රාජධානිය එක්සත් රාජධානිය

5214 මිනිත්තු 1 කට පෙර
1706 මිනිත්තු 1 කට පෙර
4635 මිනිත්තු 1 කට පෙර
5682 මිනිත්තු 1 කට පෙර
29446 මිනිත්තු 1 කට පෙර
25611 මිනිත්තු 1 කට පෙර
27776 මිනිත්තු 1 කට පෙර
29330 මිනිත්තු 1 කට පෙර
46925 මිනිත්තු 1 කට පෙර
25556 මිනිත්තු 1 කට පෙර
25706 මිනිත්තු 1 කට පෙර
16808 මිනිත්තු 1 කට පෙර
16737 මිනිත්තු 1 කට පෙර
20107 මිනිත්තු 1 කට පෙර
19226 මිනිත්තු 1 කට පෙර
18997 මිනිත්තු 1 කට පෙර
17574 මිනිත්තු 1 කට පෙර
17634 මිනිත්තු 1 කට පෙර
15053 මිනිත්තු 1 කට පෙර
16409 මිනිත්තු 1 කට පෙර
2976 මිනිත්තු 2 කට පෙර
20897 මිනිත්තු 2 කට පෙර
17091 මිනිත්තු 2 කට පෙර
14551 මිනිත්තු 2 කට පෙර
14899 මිනිත්තු 2 කට පෙර
15420 මිනිත්තු 2 කට පෙර
9095 මිනිත්තු 2 කට පෙර
10477 මිනිත්තු 2 කට පෙර
16187 මිනිත්තු 3 කට පෙර
10905 මිනිත්තු 3 කට පෙර
19157 මිනිත්තු 4 කට පෙර
30859 මිනිත්තු 5 කට පෙර
25941 මිනිත්තු 5 කට පෙර
27060 මිනිත්තු 5 කට පෙර
44940 මිනිත්තු 6 කට පෙර
19233 මිනිත්තු 6 කට පෙර
51067 මිනිත්තු 6 කට පෙර
5967 මිනිත්තු 6 කට පෙර
70519 මිනිත්තු 7 කට පෙර
5892 මිනිත්තු 7 කට පෙර
1628 මිනිත්තු 8 කට පෙර
18870 මිනිත්තු 9 කට පෙර
9177 මිනිත්තු 9 කට පෙර
245 මිනිත්තු 9 කට පෙර

එක්සත් ජනපදය එක්සත් ජනපදය

20852 තත්පර 3 කට පෙර
660 තත්පර 4 කට පෙර
894 තත්පර 8 කට පෙර
31891 තත්පර 24 කට පෙර
91055 තත්පර 25 කට පෙර
40409 තත්පර 26 කට පෙර
25854 තත්පර 51 කට පෙර
24806 තත්පර 53 කට පෙර
30139 තත්පර 55 කට පෙර
3946 තත්පර 56 කට පෙර
91502 තත්පර 58 කට පෙර
11532 මිනිත්තු 1 කට පෙර
84533 මිනිත්තු 1 කට පෙර
13638 මිනිත්තු 1 කට පෙර
3455 මිනිත්තු 1 කට පෙර
60256 මිනිත්තු 1 කට පෙර
9564 මිනිත්තු 1 කට පෙර
120130 මිනිත්තු 1 කට පෙර
3783 මිනිත්තු 1 කට පෙර
7178 මිනිත්තු 1 කට පෙර
9301 මිනිත්තු 1 කට පෙර
39552 මිනිත්තු 1 කට පෙර
2505 මිනිත්තු 1 කට පෙර
47536 මිනිත්තු 2 කට පෙර
11947 මිනිත්තු 2 කට පෙර
48295 මිනිත්තු 2 කට පෙර
51517 මිනිත්තු 2 කට පෙර
85639 මිනිත්තු 2 කට පෙර
181 මිනිත්තු 2 කට පෙර
32569 මිනිත්තු 3 කට පෙර
30026 මිනිත්තු 3 කට පෙර
16409 මිනිත්තු 4 කට පෙර
13255 මිනිත්තු 4 කට පෙර
3168 මිනිත්තු 5 කට පෙර
50274 මිනිත්තු 5 කට පෙර
50653 මිනිත්තු 5 කට පෙර
61500 මිනිත්තු 5 කට පෙර
66792 මිනිත්තු 6 කට පෙර
163 මිනිත්තු 7 කට පෙර
19329 මිනිත්තු 8 කට පෙර
64519 මිනිත්තු 8 කට පෙර
4725 මිනිත්තු 8 කට පෙර

රුසියාව රුසියාව

1664 තත්පර 53 කට පෙර
1810 තත්පර 53 කට පෙර
1838 තත්පර 55 කට පෙර
2027 තත්පර 59 කට පෙර
2092 මිනිත්තු 1 කට පෙර
1132 මිනිත්තු 1 කට පෙර
4865 මිනිත්තු 3 කට පෙර
3143 මිනිත්තු 3 කට පෙර
38664 මිනිත්තු 5 කට පෙර

ප්රංශය ප්රංශය

3122 තත්පර 52 කට පෙර
868 මිනිත්තු 1 කට පෙර
329 මිනිත්තු 2 කට පෙර
642 මිනිත්තු 2 කට පෙර
20496 මිනිත්තු 7 කට පෙර
403 මිනිත්තු 9 කට පෙර
453 මිනිත්තු 9 කට පෙර
727 මිනිත්තු 9 කට පෙර

ඉන්දියාව ඉන්දියාව

10288 මිනිත්තු 3 කට පෙර
23390 මිනිත්තු 3 කට පෙර
8571 මිනිත්තු 3 කට පෙර
7173 මිනිත්තු 6 කට පෙර
9051 මිනිත්තු 6 කට පෙර
8392 මිනිත්තු 8 කට පෙර
12939 මිනිත්තු 8 කට පෙර

කැනඩාව කැනඩාව

36836 තත්පර 58 කට පෙර
1355 මිනිත්තු 1 කට පෙර
972 මිනිත්තු 2 කට පෙර
107005 මිනිත්තු 3 කට පෙර
35553 මිනිත්තු 5 කට පෙර
32464 මිනිත්තු 6 කට පෙර

නෙදර්ලන්තය නෙදර්ලන්තය

8195 මිනිත්තු 2 කට පෙර
26091 මිනිත්තු 3 කට පෙර
12506 මිනිත්තු 3 කට පෙර
4739 මිනිත්තු 3 කට පෙර
4205 මිනිත්තු 6 කට පෙර

ජර්මනිය ජර්මනිය

7274 තත්පර 47 කට පෙර
11300 මිනිත්තු 4 කට පෙර
20858 මිනිත්තු 4 කට පෙර
10589 මිනිත්තු 6 කට පෙර

පිලිපීනය පිලිපීනය

12624 මිනිත්තු 2 කට පෙර
10278 මිනිත්තු 3 කට පෙර
3724 මිනිත්තු 4 කට පෙර
5161 මිනිත්තු 8 කට පෙර

යුක්රේනය යුක්රේනය

29864 තත්පර 56 කට පෙර
21552 මිනිත්තු 2 කට පෙර
13354 මිනිත්තු 7 කට පෙර
3422 මිනිත්තු 10 කට පෙර

චීනය චීනය

14110 මිනිත්තු 6 කට පෙර
28417 මිනිත්තු 7 කට පෙර
12892 මිනිත්තු 7 කට පෙර

ස්පාඤ්ඤය ස්පාඤ්ඤය

49983 මිනිත්තු 1 කට පෙර
45790 මිනිත්තු 1 කට පෙර
24071 මිනිත්තු 4 කට පෙර

පෝලන්තය පෝලන්තය

1473 තත්පර 51 කට පෙර
14263 තත්පර 54 කට පෙර
37795 මිනිත්තු 4 කට පෙර

ඊශ්රායෙල් ඊශ්රායෙල්

7579 මිනිත්තු 3 කට පෙර
19274 මිනිත්තු 6 කට පෙර
12088 මිනිත්තු 6 කට පෙර

ඔස්ට්රියාව ඔස්ට්රියාව

10150 මිනිත්තු 2 කට පෙර
63200 මිනිත්තු 3 කට පෙර

ස්වීඩනය ස්වීඩනය

1048 තත්පර 51 කට පෙර
9087 මිනිත්තු 3 කට පෙර

තායිලන්තය තායිලන්තය

3280 මිනිත්තු 3 කට පෙර
5072 මිනිත්තු 3 කට පෙර

ෆින්ලන්තය ෆින්ලන්තය

1753 මිනිත්තු 2 කට පෙර

බ්රසීලය බ්රසීලය

5865 මිනිත්තු 3 කට පෙර

ලැට්වියාව ලැට්වියාව

1154 තත්පර 45 කට පෙර

චෙක් ජනරජය චෙක් ජනරජය

9372 මිනිත්තු 3 කට පෙර

මෙක්සිකෝව මෙක්සිකෝව

3114 සති 2 කට පෙර

කසකස්තානය කසකස්තානය

667 මිනිත්තු 5 කට පෙර

රුමේනියාව රුමේනියාව

24821 පැය 2 කට පෙර

උගන්ඩාව උගන්ඩාව

405 සති 1 කට පෙර

පෝටෝ රිකෝ පෝටෝ රිකෝ

589 දින 4 කට පෙර

ඝානාව ඝානාව

488 දින 3 කට පෙර

ඉන්දුනීසියාව ඉන්දුනීසියාව

8076 දින 1 කට පෙර

ඉතාලිය ඉතාලිය

7844 පැය 20 කට පෙර

මැලේසියාව මැලේසියාව

14082 පැය 18 කට පෙර

එස්තෝනියාව එස්තෝනියාව

1978 පැය 17 කට පෙර

මියන්මාරය (බුරුමය) මියන්මාරය (බුරුමය)

8018 පැය 4 කට පෙර

බෙල්ජියම බෙල්ජියම

11975 පැය 2 කට පෙර

කළුකුමා කළුකුමා

1023 සති 2 කට පෙර

හොංකොං SAR චීනය හොංකොං SAR චීනය

23836 පැය 1 කට පෙර

පෘතුගාලය පෘතුගාලය

14924 පැය 1 කට පෙර

ලිතුවේනියාව ලිතුවේනියාව

562 මිනිත්තු 33 කට පෙර

එල් සැල්වදෝරය එල් සැල්වදෝරය

294 මිනිත්තු 28 කට පෙර

අයර්ලන්තය අයර්ලන්තය

8079 මිනිත්තු 26 කට පෙර

මොරොක්කෝව මොරොක්කෝව

835 මිනිත්තු 16 කට පෙර

ඕස්ට්රේලියාව ඕස්ට්රේලියාව

71215 මිනිත්තු 6 කට පෙර

නවසීලන්තය නවසීලන්තය

5328 මිනිත්තු 6 කට පෙර

නයිජීරියාව නයිජීරියාව

7977 මිනිත්තු 5 කට පෙර

ලියාපදිංචියකින් තොරව අන්තර්ජාලය හරහා කෙටි පණිවුඩ ලබා ගැනීමට තාවකාලික දුරකථන අංකයක් ලබා ගන්න

sms number

Online-sms.org අන්තර්ජාලය හරහා ඉවත දැමිය හැකි සහ තාවකාලික දුරකථන අංක සඳහා නොමිලේ කෙටි පණිවුඩ ලබා දෙයි. ඔබට ලැබෙන කෙටි පණිවුඩ සඳහා ගෙවීමකින් තොරව හෝ ගිණුමක් ලියාපදිංචි කිරීමකින් තොරව අපගේ ජංගම දුරකථන නොමිලේ භාවිතා කළ හැකිය. අපගේ තාවකාලික අංක භාවිතා කර නව ගිණුම් ලියාපදිංචි කරන්න. WhatsApp, Google, Facebook, WeChat, Telegram, Viber, Line, KakaoTalk, Gmail සහ තවත් බොහෝ යෙදුම් සහ අඩවි 300කට වැඩි ගණනකින් SMS සත්‍යාපන කේතයක් නොමිලේ ලබා ගන්න. එය විශිෂ්ට යැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, කරුණාකර අපගේ SMS පිළිගැනීමේ අඩවිය ඔබේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකයක් යනු කුමක්ද? භෞතික SIM කාඩ්පතක් වෙනුවට, අංකය පාහේ වලාකුළෙහි තිබේ. එබැවින් ඔබට රෝමිං කරදරයකින් තොරව ලෝකයේ ඕනෑම තැනක අන්තර්ජාලය හරහා SMS ලබා ගත හැකිය. ව්‍යාජ අංකයක් මත කෙටි පණිවිඩයක් ලැබීමට ඔබට විනාඩි 1-10 ක් රැඳී සිටීමට අවශ්‍ය වේ, කෙටි පණිවුඩ රිසිට් පතේ වේගය යවන්නා මත රඳා පවතී. අපි ජංගම දුරකථන අංක ලැයිස්තුව දිනපතා යාවත්කාලීන කරන්නෙමු. කෙටි පණිවුඩ ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ සියලුම අංක ඉවත දැමිය හැකි හෝ තාවකාලික අංකයක් ලෙස ගත යුතුය, මන්ද නොමිලේ ලැබෙන කෙටි පණිවුඩ ගණන කිහිප දෙනෙකුට එකවර භාවිතා කළ හැකි අතර එය ගබඩා කර නොමැති අතර ඔබට කෙටි පණිවුඩ ලැබීම නැවැත්වූ පසු. අංකය "නොබැඳි" තත්ත්වයට ගොස් අක්රිය අංක වෙත යන්න. sms පිළිගැනීම ප්‍රතිසාධනය කළ නොහැක. එබැවින් වැදගත් ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීමට ඒවා භාවිතා නොකරන්න.

එබැවින්, එසේ කිරීමට sms මගින් ඔබගේ ගිණුම තහවුරු කිරීමට ඔබ sms පිළිගත යුතුය:

ලබා ගත හැකි කෙටි පණිවුඩ පිළිගැනීම

එක්සත් ජනපදය, චීනය, එංගලන්තය, ජර්මනිය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඉන්දුනීසියාව, කොරියාව, මොරොක්කෝව, ඇමරිකාව, ඇල්බේනියාව, මැලේසියාව, ඉන්දියාව, තුර්කිය, ස්වීඩනය, රුසියාව යන රටවල තාවකාලික අංක මත නොමිලේ කෙටි පණිවුඩ පිළිගැනීමක් ලබා ගත හැකිය. එක් එක් රට සඳහා පවතින අංක ප්‍රමාණය රටේ නම මත ක්ලික් කිරීමෙන් දැක ගත හැක.

අවධානය: ඔබට පිටුව නැවුම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. සියලුම පණිවිඩ අපගේ සේවාදායකයේ ඇති විගස ක්ෂණිකව පැමිණේ.

තාවකාලික හෝ ඉවත දැමිය හැකි අංකයක් යනු කුමක්ද?

177 ඉවත දැමිය හැකි දුරකථන අංකයක් නිල වශයෙන් තාවකාලික දුරකථන අංකයක් ලෙස හැඳින්වේ, එයින් අදහස් කරන්නේ සීමිත කාලයක් සඳහා, විනාඩි 10 සිට දින කිහිපයක් දක්වා අංක ලබා ගත හැකි බවයි. සියලුම දුරකථන අංක බෙදාගෙන ඇත, ඕනෑම කෙනෙකුට එන පණිවිඩ දැකිය හැක. ගිණුම් sms සත්‍යාපනය කිරීම, රහස්‍ය තොරතුරු සහිත කෙටි පණිවිඩ ලබා ගැනීම, විවිධ සම්පත් මත ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම, sms මගින් පෙළ ලබා ගැනීම, ගිණුම් තහවුරු කිරීම සඳහා ඔබට නොමිලේ මාර්ගගත තාවකාලික දුරකථන අංක භාවිතා කළ හැක. ඔබට සැබෑ දුරකථන අංකයක් නොමැතිව ගිණුමක් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය නම් සහ අමතර පෞද්ගලිකත්වයක් අවශ්‍ය නම් අතථ්‍ය දුරකථන අංක වඩාත් සුදුසු වේ. ඒවා භාවිතා කිරීමට වෙනත් හේතු අතර ව්‍යාපාර, ජාලකරණ අරමුණු සහ නව පුද්ගලයින් සමඟ සම්බන්ධ වීම ඇතුළත් වේ.

ඔන්ලයින්-sms.org අථත්‍ය අංක සමඟ වැඩ කරන අතරතුර, විද්‍යුත් ගෙවීම් පද්ධති, බැංකු සංවිධාන වල ලියාපදිංචිය සඳහා දුරකථන අංක භාවිතා කිරීමට අවසර නැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඒවායින් බොහොමයක් දැනටමත් අසාදු ලේඛනගත කර ඇත, එබැවින් පරිශීලකයාට මෙම ලිපින වලින් පණිවිඩ ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. ඊට අමතරව, කිසියම් නීති විරෝධී යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ තොරතුරු ඉල්ලා සිටියහොත්, පරිපාලනය විසින් ඉල්ලීම මත නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වෙත අවශ්‍ය ඕනෑම තොරතුරක් ලබා දෙනු ඇත.

ජංගම සත්‍යාපන අංක ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය ඉතා වැදගත් වේ. අපගේ තාවකාලික දුරකථන අංක සමඟින්, ඔබට කෙටි පණිවිඩ සත්‍යාපනය අවශ්‍ය වෙබ් අඩවිවල ඔබේ සැබෑ දුරකථන අංකය සැපයීමට අවශ්‍ය නොවේ.

මෙය ඔබගේ අනන්‍යතාවය තබා ගැනීමට සහ අයාචිත තැපැල් ඇමතුම් සහ පණිවිඩ වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වේලාවක අපි නොමිලේ ව්‍යාජ දුරකථන අංක සපයන්නෙමු. Online-sms.org ජංගම ක්‍රියාකරුවන් සමඟ ක්‍රියා කරයි, එබැවින් අපට දිනපතා නව කෙටි පණිවුඩ අංක එක් කළ හැක.

මාර්ගගත අංක තහනම්

සියලුම අංකවලට ස්වයංක්‍රීය පෙරහනක් ඇති අතර එය ගෙවීම් පද්ධති, ගෙවන දායකත්වයන් සහ වෙනත් මූල්‍ය ආයතනවලින් ලැබෙන පණිවිඩ අවහිර කරයි.

නව උෂ්ණත්ව අංකයක් අවශ්‍යද? මෙම වෙබ් අඩවිය බෙදාගෙන අපට ලියන්න!