නොමිලේ නව තාවකාලික දුරකථන අංකයකට SMS මාර්ගගතව ලබා ගන්න

පවතින 186 සංඛ්‍යා. නව අංකයක් එකතු විය පැය 2 කට පෙර.

ප්රංශය ප්රංශය

1442 මිනිත්තු 23 කට පෙර
1596 මිනිත්තු 1 කට පෙර
1532 මිනිත්තු 5 කට පෙර
1717 මිනිත්තු 5 කට පෙර
2179 මිනිත්තු 4 කට පෙර
1401 මිනිත්තු 4 කට පෙර
1638 මිනිත්තු 4 කට පෙර
1385 මිනිත්තු 4 කට පෙර
1327 පැය 1 කට පෙර
3125 මිනිත්තු 13 කට පෙර
1567 මිනිත්තු 16 කට පෙර
1472 මිනිත්තු 19 කට පෙර
1580 මිනිත්තු 26 කට පෙර
1506 පැය 1 කට පෙර
1941 මිනිත්තු 27 කට පෙර
1347 පැය 1 කට පෙර
2286 මිනිත්තු 53 කට පෙර
2906 පැය 1 කට පෙර
1393 පැය 1 කට පෙර
250 මිනිත්තු 5 කට පෙර
214 මිනිත්තු 5 කට පෙර
458 මිනිත්තු 1 කට පෙර
1488 මිනිත්තු 26 කට පෙර
2029 මිනිත්තු 24 කට පෙර
1338 මිනිත්තු 23 කට පෙර
1407 පැය 1 කට පෙර
1444 මිනිත්තු 31 කට පෙර
1463 මිනිත්තු 31 කට පෙර
4331 පැය 1 කට පෙර
1502 මිනිත්තු 31 කට පෙර
1419 මිනිත්තු 31 කට පෙර
1445 මිනිත්තු 36 කට පෙර
1665 පැය 1 කට පෙර
1567 මිනිත්තු 39 කට පෙර
2082 පැය 1 කට පෙර
1424 මිනිත්තු 47 කට පෙර
1433 පැය 1 කට පෙර
1175 මිනිත්තු 53 කට පෙර
1333 මිනිත්තු 55 කට පෙර
1248 මිනිත්තු 55 කට පෙර
1341 මිනිත්තු 57 කට පෙර
1344 මිනිත්තු 57 කට පෙර
1307 පැය 1 කට පෙර
1630 මිනිත්තු 14 කට පෙර
2144 පැය 1 කට පෙර
1242 මිනිත්තු 5 කට පෙර
1767 මිනිත්තු 4 කට පෙර
1811 මිනිත්තු 5 කට පෙර
1263 මිනිත්තු 5 කට පෙර
1274 පැය 1 කට පෙර
1492 පැය 1 කට පෙර
1212 පැය 1 කට පෙර
1430 පැය 1 කට පෙර
1226 පැය 1 කට පෙර
1372 පැය 1 කට පෙර
1280 මිනිත්තු 5 කට පෙර
1412 මිනිත්තු 7 කට පෙර
1503 මිනිත්තු 11 කට පෙර
1358 මිනිත්තු 4 කට පෙර
1341 පැය 1 කට පෙර
1333 පැය 1 කට පෙර
1467 පැය 1 කට පෙර
1297 මිනිත්තු 55 කට පෙර
1363 මිනිත්තු 5 කට පෙර
1174 පැය 1 කට පෙර
1423 මිනිත්තු 4 කට පෙර
1264 පැය 1 කට පෙර
1534 පැය 1 කට පෙර
1334 පැය 1 කට පෙර
1461 මිනිත්තු 4 කට පෙර
1363 මිනිත්තු 57 කට පෙර
1329 මිනිත්තු 53 කට පෙර
1232 මිනිත්තු 55 කට පෙර
1291 මිනිත්තු 13 කට පෙර
1204 පැය 1 කට පෙර
1226 මිනිත්තු 37 කට පෙර
2042 පැය 1 කට පෙර
1325 මිනිත්තු 16 කට පෙර
1241 මිනිත්තු 16 කට පෙර
1307 පැය 1 කට පෙර
1418 පැය 1 කට පෙර
2214 මිනිත්තු 21 කට පෙර
1472 පැය 1 කට පෙර
1385 මිනිත්තු 26 කට පෙර
5745 මිනිත්තු 26 කට පෙර
1147 පැය 1 කට පෙර
1406 මිනිත්තු 27 කට පෙර
1200 පැය 1 කට පෙර
1441 පැය 1 කට පෙර
1805 මිනිත්තු 33 කට පෙර
1516 පැය 1 කට පෙර
1223 මිනිත්තු 5 කට පෙර
3079 පැය 1 කට පෙර
1459 මිනිත්තු 44 කට පෙර
1546 මිනිත්තු 11 කට පෙර
1244 මිනිත්තු 44 කට පෙර
1226 මිනිත්තු 11 කට පෙර
1566 මිනිත්තු 52 කට පෙර
1522 මිනිත්තු 19 කට පෙර
1994 මිනිත්තු 7 කට පෙර
1457 මිනිත්තු 34 කට පෙර
1799 පැය 1 කට පෙර
1443 මිනිත්තු 5 කට පෙර

ෆින්ලන්තය ෆින්ලන්තය

46 මිනිත්තු 7 කට පෙර
14 මිනිත්තු 5 කට පෙර
15 මිනිත්තු 8 කට පෙර
42 මිනිත්තු 8 කට පෙර
7 මිනිත්තු 1 කට පෙර
7 මිනිත්තු 1 කට පෙර
6 මිනිත්තු 3 කට පෙර
28 මිනිත්තු 1 කට පෙර
2938 මිනිත්තු 36 කට පෙර

රුසියාව රුසියාව

118 මිනිත්තු 4 කට පෙර
121 මිනිත්තු 4 කට පෙර
2989 මිනිත්තු 4 කට පෙර
153 මිනිත්තු 4 කට පෙර
370 මිනිත්තු 4 කට පෙර
17 මිනිත්තු 1 කට පෙර
133 මිනිත්තු 1 කට පෙර
160 මිනිත්තු 1 කට පෙර

ඉන්දියාව ඉන්දියාව

14355 මිනිත්තු 1 කට පෙර
27503 මිනිත්තු 1 කට පෙර
18258 මිනිත්තු 3 කට පෙර
1461 මිනිත්තු 1 කට පෙර
15237 මිනිත්තු 1 කට පෙර

එස්තෝනියාව එස්තෝනියාව

1757 මිනිත්තු 5 කට පෙර
1026 මිනිත්තු 5 කට පෙර
644 මිනිත්තු 5 කට පෙර
4973 මිනිත්තු 5 කට පෙර

පිලිපීනය පිලිපීනය

801 මිනිත්තු 1 කට පෙර
1053 මිනිත්තු 7 කට පෙර
4713 මිනිත්තු 1 කට පෙර

චීනය චීනය

1234 මිනිත්තු 1 කට පෙර
1761 මිනිත්තු 1 කට පෙර
471 මිනිත්තු 1 කට පෙර

එක්සත් ජනපදය එක්සත් ජනපදය

46 මිනිත්තු 1 කට පෙර
32 මිනිත්තු 3 කට පෙර

ඕස්ට්රේලියාව ඕස්ට්රේලියාව

8243 මිනිත්තු 1 කට පෙර
35816 මිනිත්තු 5 කට පෙර

පෘතුගාලය පෘතුගාලය

127 මිනිත්තු 5 කට පෙර
4747 මිනිත්තු 29 කට පෙර

චෙක් ජනරජය චෙක් ජනරජය

1278 මිනිත්තු 7 කට පෙර
13289 මිනිත්තු 7 කට පෙර

ස්වීඩනය ස්වීඩනය

244 මිනිත්තු 7 කට පෙර
1573 මිනිත්තු 5 කට පෙර

හොංකොං SAR චීනය හොංකොං SAR චීනය

56 මිනිත්තු 5 කට පෙර
36 මිනිත්තු 5 කට පෙර

නෙදර්ලන්තය නෙදර්ලන්තය

140 මිනිත්තු 1 කට පෙර

කැනඩාව කැනඩාව

248 මිනිත්තු 1 කට පෙර

ඩෙන්මාර්කය ඩෙන්මාර්කය

1264 මිනිත්තු 1 කට පෙර

තායිලන්තය තායිලන්තය

1705 මිනිත්තු 51 කට පෙර

ක්රොඒෂියාව ක්රොඒෂියාව

192 පැය 5 කට පෙර

පෝටෝ රිකෝ පෝටෝ රිකෝ

5 දින 3 කට පෙර

මාලි මාලි

583 මිනිත්තු 1 කට පෙර

එක්සත් රාජධානිය එක්සත් රාජධානිය

2037 මිනිත්තු 1 කට පෙර

කොලොම්බියාව කොලොම්බියාව

1661 මිනිත්තු 1 කට පෙර

ලිතුවේනියාව ලිතුවේනියාව

83 මිනිත්තු 3 කට පෙර

යුක්රේනය යුක්රේනය

1456 මිනිත්තු 1 කට පෙර

කසකස්තානය කසකස්තානය

1103 මිනිත්තු 1 කට පෙර

මොරොක්කෝව මොරොක්කෝව

1920 දින 6 කට පෙර

ඉන්දුනීසියාව ඉන්දුනීසියාව

41312 මිනිත්තු 7 කට පෙර

නයිජීරියාව නයිජීරියාව

409 මිනිත්තු 34 කට පෙර

ඉතාලිය ඉතාලිය

8157 මිනිත්තු 5 කට පෙර

ජර්මනිය ජර්මනිය

1619 මිනිත්තු 7 කට පෙර

කළුකුමා කළුකුමා

1023 මාස 4 කට පෙර

බ්රසීලය බ්රසීලය

8811 මාස 3 කට පෙර

පෝලන්තය පෝලන්තය

42514 මිනිත්තු 13 කට පෙර

දකුණු කොරියාව දකුණු කොරියාව

19 දින 3 කට පෙර

මෙක්සිකෝව මෙක්සිකෝව

19 දින 4 කට පෙර

ජෝර්ජියාව ජෝර්ජියාව

15 සති 1 කට පෙර

ස්පාඤ්ඤය ස්පාඤ්ඤය

4950 මිනිත්තු 11 කට පෙර

සර්බියාව සර්බියාව

72 සති 1 කට පෙර

ස්විට්සර්ලන්තය ස්විට්සර්ලන්තය

16 දින 1 කට පෙර

මැලේසියාව මැලේසියාව

8533 මාස 4 කට පෙර

වියට්නාමය වියට්නාමය

708 සති 1 කට පෙර

ඝානාව ඝානාව

488 මාස 4 කට පෙර

ඊශ්රායෙල් ඊශ්රායෙල්

1363 මිනිත්තු 37 කට පෙර

එල් සැල්වදෝරය එල් සැල්වදෝරය

867 මාස 2 කට පෙර

බෙල්ජියම බෙල්ජියම

261 මිනිත්තු 47 කට පෙර

මියන්මාරය (බුරුමය) මියන්මාරය (බුරුමය)

11063 මාස 4 කට පෙර

රුමේනියාව රුමේනියාව

1158 මිනිත්තු 21 කට පෙර

උගන්ඩාව උගන්ඩාව

405 මාස 4 කට පෙර

නවසීලන්තය නවසීලන්තය

9303 මාස 4 කට පෙර

උස්බෙකිස්තානය උස්බෙකිස්තානය

1167 මාස 1 කට පෙර

ලැට්වියාව ලැට්වියාව

4640 මිනිත්තු 5 කට පෙර

අයර්ලන්තය අයර්ලන්තය

11178 මාස 3 කට පෙර

ලියාපදිංචියකින් තොරව අන්තර්ජාලය හරහා කෙටි පණිවුඩ ලබා ගැනීමට තාවකාලික දුරකථන අංකයක් ලබා ගන්න

sms phone number

Online-sms.org අන්තර්ජාලය හරහා ඉවත දැමිය හැකි සහ තාවකාලික දුරකථන අංක සඳහා නොමිලේ කෙටි පණිවුඩ ලබා දෙයි. ඔබට ලැබෙන කෙටි පණිවුඩ සඳහා ගෙවීමකින් තොරව හෝ ගිණුමක් ලියාපදිංචි කිරීමකින් තොරව අපගේ ජංගම දුරකථන නොමිලේ භාවිතා කළ හැකිය. අපගේ තාවකාලික අංක භාවිතා කර නව ගිණුම් ලියාපදිංචි කරන්න. WhatsApp, Google, Facebook, WeChat, Telegram, Viber, Line, KakaoTalk, Gmail සහ තවත් බොහෝ යෙදුම් සහ අඩවි 300කට වැඩි ගණනකින් SMS සත්‍යාපන කේතයක් නොමිලේ ලබා ගන්න. එය විශිෂ්ට යැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, කරුණාකර අපගේ SMS පිළිගැනීමේ අඩවිය ඔබේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකයක් යනු කුමක්ද? භෞතික SIM කාඩ්පතක් වෙනුවට, අංකය පාහේ වලාකුළෙහි තිබේ. එබැවින් ඔබට රෝමිං කරදරයකින් තොරව ලෝකයේ ඕනෑම තැනක අන්තර්ජාලය හරහා SMS ලබා ගත හැකිය. ව්‍යාජ අංකයක් මත කෙටි පණිවිඩයක් ලැබීමට ඔබට විනාඩි 1-10 ක් රැඳී සිටීමට අවශ්‍ය වේ, කෙටි පණිවුඩ රිසිට් පතේ වේගය යවන්නා මත රඳා පවතී. අපි ජංගම දුරකථන අංක ලැයිස්තුව දිනපතා යාවත්කාලීන කරන්නෙමු. කෙටි පණිවුඩ ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ සියලුම අංක ඉවත දැමිය හැකි හෝ තාවකාලික අංකයක් ලෙස ගත යුතුය, මන්ද නොමිලේ ලැබෙන කෙටි පණිවුඩ ගණන කිහිප දෙනෙකුට එකවර භාවිතා කළ හැකි අතර එය ගබඩා කර නොමැති අතර ඔබට කෙටි පණිවුඩ ලැබීම නැවැත්වූ පසු. අංකය "නොබැඳි" තත්ත්වයට ගොස් අක්රිය අංක වෙත යන්න. sms පිළිගැනීම ප්‍රතිසාධනය කළ නොහැක. එබැවින් වැදගත් ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීමට ඒවා භාවිතා නොකරන්න.

එබැවින්, එසේ කිරීමට sms මගින් ඔබගේ ගිණුම තහවුරු කිරීමට ඔබ sms පිළිගත යුතුය:

ලබා ගත හැකි කෙටි පණිවුඩ පිළිගැනීම

එක්සත් ජනපදය, චීනය, එංගලන්තය, ජර්මනිය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඉන්දුනීසියාව, කොරියාව, මොරොක්කෝව, ඇමරිකාව, ඇල්බේනියාව, මැලේසියාව, ඉන්දියාව, තුර්කිය, ස්වීඩනය, රුසියාව යන රටවල තාවකාලික අංක මත නොමිලේ කෙටි පණිවුඩ පිළිගැනීමක් ලබා ගත හැකිය. එක් එක් රට සඳහා පවතින අංක ප්‍රමාණය රටේ නම මත ක්ලික් කිරීමෙන් දැක ගත හැක.

අවධානය: ඔබට පිටුව නැවුම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. සියලුම පණිවිඩ අපගේ සේවාදායකයේ ඇති විගස ක්ෂණිකව පැමිණේ.

තාවකාලික හෝ ඉවත දැමිය හැකි අංකයක් යනු කුමක්ද?

186 ඉවත දැමිය හැකි දුරකථන අංකයක් නිල වශයෙන් තාවකාලික දුරකථන අංකයක් ලෙස හැඳින්වේ, එයින් අදහස් කරන්නේ සීමිත කාලයක් සඳහා, විනාඩි 10 සිට දින කිහිපයක් දක්වා අංක ලබා ගත හැකි බවයි. සියලුම දුරකථන අංක බෙදාගෙන ඇත, ඕනෑම කෙනෙකුට එන පණිවිඩ දැකිය හැක. ගිණුම් sms සත්‍යාපනය කිරීම, රහස්‍ය තොරතුරු සහිත කෙටි පණිවිඩ ලබා ගැනීම, විවිධ සම්පත් මත ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම, sms මගින් පෙළ ලබා ගැනීම, ගිණුම් තහවුරු කිරීම සඳහා ඔබට නොමිලේ මාර්ගගත තාවකාලික දුරකථන අංක භාවිතා කළ හැක. ඔබට සැබෑ දුරකථන අංකයක් නොමැතිව ගිණුමක් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය නම් සහ අමතර පෞද්ගලිකත්වයක් අවශ්‍ය නම් අතථ්‍ය දුරකථන අංක වඩාත් සුදුසු වේ. ඒවා භාවිතා කිරීමට වෙනත් හේතු අතර ව්‍යාපාර, ජාලකරණ අරමුණු සහ නව පුද්ගලයින් සමඟ සම්බන්ධ වීම ඇතුළත් වේ.

ඔන්ලයින්-sms.org අථත්‍ය අංක සමඟ වැඩ කරන අතරතුර, විද්‍යුත් ගෙවීම් පද්ධති, බැංකු සංවිධාන වල ලියාපදිංචිය සඳහා දුරකථන අංක භාවිතා කිරීමට අවසර නැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඒවායින් බොහොමයක් දැනටමත් අසාදු ලේඛනගත කර ඇත, එබැවින් පරිශීලකයාට මෙම ලිපින වලින් පණිවිඩ ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. ඊට අමතරව, කිසියම් නීති විරෝධී යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ තොරතුරු ඉල්ලා සිටියහොත්, පරිපාලනය විසින් ඉල්ලීම මත නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වෙත අවශ්‍ය ඕනෑම තොරතුරක් ලබා දෙනු ඇත.

ජංගම සත්‍යාපන අංක ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය ඉතා වැදගත් වේ. අපගේ තාවකාලික දුරකථන අංක සමඟින්, ඔබට කෙටි පණිවිඩ සත්‍යාපනය අවශ්‍ය වෙබ් අඩවිවල ඔබේ සැබෑ දුරකථන අංකය සැපයීමට අවශ්‍ය නොවේ.

මෙය ඔබගේ අනන්‍යතාවය තබා ගැනීමට සහ අයාචිත තැපැල් ඇමතුම් සහ පණිවිඩ වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වේලාවක අපි නොමිලේ ව්‍යාජ දුරකථන අංක සපයන්නෙමු. Online-sms.org ජංගම ක්‍රියාකරුවන් සමඟ ක්‍රියා කරයි, එබැවින් අපට දිනපතා නව කෙටි පණිවුඩ අංක එක් කළ හැක.

මාර්ගගත අංක තහනම්

සියලුම අංකවලට ස්වයංක්‍රීය පෙරහනක් ඇති අතර එය ගෙවීම් පද්ධති, ගෙවන දායකත්වයන් සහ වෙනත් මූල්‍ය ආයතනවලින් ලැබෙන පණිවිඩ අවහිර කරයි.

නව උෂ්ණත්ව අංකයක් අවශ්‍යද? මෙම වෙබ් අඩවිය බෙදාගෙන අපට ලියන්න!