නොමිලේ නව තාවකාලික දුරකථන අංකයකට SMS මාර්ගගතව ලබා ගන්න

පවතින 156 සංඛ්‍යා. නව අංකයක් එකතු විය පැය 2 කට පෙර.

එක්සත් රාජධානිය එක්සත් රාජධානිය

404 තත්පර 30 කට පෙර
183 තත්පර 32 කට පෙර
352 තත්පර 33 කට පෙර
201 තත්පර 34 කට පෙර
346 තත්පර 53 කට පෙර
421 තත්පර 53 කට පෙර
384 තත්පර 54 කට පෙර
196 තත්පර 54 කට පෙර
358 තත්පර 55 කට පෙර
206 තත්පර 55 කට පෙර
226 තත්පර 56 කට පෙර
169 තත්පර 57 කට පෙර
345 තත්පර 58 කට පෙර
94 මිනිත්තු 2 කට පෙර
161 මිනිත්තු 4 කට පෙර
111 මිනිත්තු 4 කට පෙර
222 මිනිත්තු 8 කට පෙර
371 මිනිත්තු 8 කට පෙර
299 මිනිත්තු 8 කට පෙර
323 මිනිත්තු 8 කට පෙර
324 මිනිත්තු 8 කට පෙර

එක්සත් ජනපදය එක්සත් ජනපදය

89 තත්පර 29 කට පෙර
7142 තත්පර 36 කට පෙර
6820 තත්පර 39 කට පෙර
72 මිනිත්තු 2 කට පෙර
282 මිනිත්තු 2 කට පෙර
158 මිනිත්තු 5 කට පෙර
7867 තත්පර 28 කට පෙර
8305 තත්පර 46 කට පෙර
7106 තත්පර 34 කට පෙර
15358 මිනිත්තු 4 කට පෙර
18407 තත්පර 46 කට පෙර
16102 තත්පර 29 කට පෙර
17581 තත්පර 46 කට පෙර
23732 තත්පර 33 කට පෙර
13769 තත්පර 41 කට පෙර
16740 තත්පර 42 කට පෙර
10216 මිනිත්තු 4 කට පෙර
3850 මිනිත්තු 4 කට පෙර

ප්රංශය ප්රංශය

2792 තත්පර 18 කට පෙර
1272 මිනිත්තු 1 කට පෙර
1074 මිනිත්තු 1 කට පෙර
935 මිනිත්තු 8 කට පෙර
210 මිනිත්තු 8 කට පෙර
144 මිනිත්තු 8 කට පෙර
419 මිනිත්තු 8 කට පෙර
938 මිනිත්තු 8 කට පෙර
1131 මිනිත්තු 8 කට පෙර
1071 මිනිත්තු 8 කට පෙර
1325 මිනිත්තු 8 කට පෙර
1099 මිනිත්තු 8 කට පෙර
1059 මිනිත්තු 8 කට පෙර

ඩෙන්මාර්කය ඩෙන්මාර්කය

34 මිනිත්තු 1 කට පෙර
103 මිනිත්තු 1 කට පෙර
106 මිනිත්තු 1 කට පෙර
39 මිනිත්තු 1 කට පෙර
157 මිනිත්තු 3 කට පෙර
36 මිනිත්තු 8 කට පෙර
901 මිනිත්තු 8 කට පෙර

ස්පාඤ්ඤය ස්පාඤ්ඤය

1953 තත්පර 49 කට පෙර
2418 මිනිත්තු 4 කට පෙර
1964 මිනිත්තු 4 කට පෙර
5523 මිනිත්තු 7 කට පෙර
3062 මිනිත්තු 8 කට පෙර
5827 තත්පර 43 කට පෙර
2277 මිනිත්තු 4 කට පෙර

රුසියාව රුසියාව

5172 තත්පර 14 කට පෙර
4219 තත්පර 25 කට පෙර
272 මිනිත්තු 3 කට පෙර
207 මිනිත්තු 3 කට පෙර
255 මිනිත්තු 3 කට පෙර
87 මිනිත්තු 5 කට පෙර
236 මිනිත්තු 5 කට පෙර

ඉන්දියාව ඉන්දියාව

39894 මිනිත්තු 1 කට පෙර
40500 මිනිත්තු 3 කට පෙර
40375 මිනිත්තු 5 කට පෙර
37862 මිනිත්තු 3 කට පෙර
41735 මිනිත්තු 7 කට පෙර
15352 මිනිත්තු 3 කට පෙර

ස්වීඩනය ස්වීඩනය

196 තත්පර 59 කට පෙර
113 මිනිත්තු 1 කට පෙර
619 මිනිත්තු 4 කට පෙර
18 මිනිත්තු 4 කට පෙර
1753 මිනිත්තු 5 කට පෙර
20 මිනිත්තු 8 කට පෙර

ෆින්ලන්තය ෆින්ලන්තය

113 තත්පර 52 කට පෙර
25 මිනිත්තු 4 කට පෙර
221 මිනිත්තු 4 කට පෙර
56 මිනිත්තු 4 කට පෙර
157 මිනිත්තු 8 කට පෙර
776 මිනිත්තු 8 කට පෙර

යුක්රේනය යුක්රේනය

5216 තත්පර 13 කට පෙර
1140 මිනිත්තු 2 කට පෙර
140 මිනිත්තු 7 කට පෙර
10384 මිනිත්තු 7 කට පෙර
9821 මිනිත්තු 7 කට පෙර

චීනය චීනය

16 මිනිත්තු 3 කට පෙර
26 මිනිත්තු 3 කට පෙර
22 මිනිත්තු 8 කට පෙර

එස්තෝනියාව එස්තෝනියාව

1428 මිනිත්තු 4 කට පෙර
9608 මිනිත්තු 1 කට පෙර

හොංකොං SAR චීනය හොංකොං SAR චීනය

2 මිනිත්තු 3 කට පෙර
62 මිනිත්තු 8 කට පෙර

ඊශ්රායෙල් ඊශ්රායෙල්

71 මිනිත්තු 1 කට පෙර
36088 මිනිත්තු 3 කට පෙර

පෝලන්තය පෝලන්තය

3230 තත්පර 11 කට පෙර
3595 මිනිත්තු 10 කට පෙර

තායිවානය තායිවානය

3840 මාස 3 කට පෙර

කළුකුමා කළුකුමා

1023 වසර 1 කට පෙර

නෙදර්ලන්තය නෙදර්ලන්තය

244 මිනිත්තු 1 කට පෙර

ඕස්ට්රේලියාව ඕස්ට්රේලියාව

135777 මිනිත්තු 3 කට පෙර

කොලොම්බියාව කොලොම්බියාව

3792 මාස 11 කට පෙර

පෝටෝ රිකෝ පෝටෝ රිකෝ

6289 මිනිත්තු 25 කට පෙර

බ්රසීලය බ්රසීලය

8812 මාස 1 කට පෙර

ඝානාව ඝානාව

488 වසර 1 කට පෙර

සර්බියාව සර්බියාව

426 මාස 8 කට පෙර

ඉතාලිය ඉතාලිය

16482 මිනිත්තු 35 කට පෙර

බංග්ලාදේශය බංග්ලාදේශය

2126 මාස 5 කට පෙර

ජපානය ජපානය

7176 මිනිත්තු 12 කට පෙර

එල් සැල්වදෝරය එල් සැල්වදෝරය

867 වසර 1 කට පෙර

කෝට් ඩි අයිවෝර් කෝට් ඩි අයිවෝර්

335 මාස 4 කට පෙර

වියට්නාමය වියට්නාමය

4199 මිනිත්තු 44 කට පෙර

උගන්ඩාව උගන්ඩාව

405 වසර 1 කට පෙර

මෙක්සිකෝව මෙක්සිකෝව

5825 මිනිත්තු 32 කට පෙර

සිංගප්පූරුව සිංගප්පූරුව

33463 මාස 3 කට පෙර

බෙල්ජියම බෙල්ජියම

1884 තත්පර 15 කට පෙර

නයිජීරියාව නයිජීරියාව

27872 මිනිත්තු 3 කට පෙර

මාලි මාලි

232 මාස 10 කට පෙර

ආර්මේනියාව ආර්මේනියාව

338 මාස 2 කට පෙර

චිලී චිලී

1152 පැය 1 කට පෙර

නවසීලන්තය නවසීලන්තය

38 මාස 3 කට පෙර

සයිප්‍රසය සයිප්‍රසය

151 මාස 1 කට පෙර

දකුණු අප්රිකාව දකුණු අප්රිකාව

1204 සති 2 කට පෙර

පෘතුගාලය පෘතුගාලය

3946 මිනිත්තු 11 කට පෙර

අයර්ලන්තය අයර්ලන්තය

4694 දින 4 කට පෙර

ඔස්ට්රියාව ඔස්ට්රියාව

2593 තත්පර 9 කට පෙර

කෙන්යාව කෙන්යාව

25 දින 1 කට පෙර

උස්බෙකිස්තානය උස්බෙකිස්තානය

279 දින 1 කට පෙර

කාම්බෝජය කාම්බෝජය

112 පැය 5 කට පෙර

තායිලන්තය තායිලන්තය

1222 මිනිත්තු 51 කට පෙර

ඉන්දුනීසියාව ඉන්දුනීසියාව

847 මිනිත්තු 34 කට පෙර

ග්රීසිය ග්රීසිය

460 මිනිත්තු 23 කට පෙර

ක්රොඒෂියාව ක්රොඒෂියාව

77 මිනිත්තු 23 කට පෙර

ලැට්වියාව ලැට්වියාව

926 මිනිත්තු 14 කට පෙර

ජෝර්ජියාව ජෝර්ජියාව

826 මිනිත්තු 13 කට පෙර

ස්ලෝවැකියාව ස්ලෝවැකියාව

342 මිනිත්තු 11 කට පෙර

රුමේනියාව රුමේනියාව

1561 මිනිත්තු 7 කට පෙර

චෙක් ජනරජය චෙක් ජනරජය

114 මිනිත්තු 6 කට පෙර

ජර්මනිය ජර්මනිය

517 මිනිත්තු 5 කට පෙර

මොරොක්කෝව මොරොක්කෝව

2207 මිනිත්තු 3 කට පෙර

කැනඩාව කැනඩාව

579 මිනිත්තු 3 කට පෙර

බල්ගේරියාව බල්ගේරියාව

1961 මිනිත්තු 1 කට පෙර

කසකස්තානය කසකස්තානය

1122 තත්පර 59 කට පෙර

ලිතුවේනියාව ලිතුවේනියාව

63 තත්පර 58 කට පෙර

පිලිපීනය පිලිපීනය

3753 තත්පර 13 කට පෙර

මැලේසියාව මැලේසියාව

3919 තත්පර 4 කට පෙර

ලියාපදිංචියකින් තොරව අන්තර්ජාලය හරහා කෙටි පණිවුඩ ලබා ගැනීමට තාවකාලික දුරකථන අංකයක් ලබා ගන්න

sms phone number

Online-sms.org අන්තර්ජාලය හරහා ඉවත දැමිය හැකි සහ තාවකාලික දුරකථන අංක සඳහා නොමිලේ කෙටි පණිවුඩ ලබා දෙයි. ඔබට ලැබෙන කෙටි පණිවුඩ සඳහා ගෙවීමකින් තොරව හෝ ගිණුමක් ලියාපදිංචි කිරීමකින් තොරව අපගේ ජංගම දුරකථන නොමිලේ භාවිතා කළ හැකිය. අපගේ තාවකාලික අංක භාවිතා කර නව ගිණුම් ලියාපදිංචි කරන්න. WhatsApp, Google, Facebook, WeChat, Telegram, Viber, Line, KakaoTalk, Gmail සහ තවත් බොහෝ යෙදුම් සහ අඩවි 300කට වැඩි ගණනකින් SMS සත්‍යාපන කේතයක් නොමිලේ ලබා ගන්න. එය විශිෂ්ට යැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, කරුණාකර අපගේ SMS පිළිගැනීමේ අඩවිය ඔබේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.

අතථ්‍ය දුරකථන අංකයක් යනු කුමක්ද? භෞතික SIM කාඩ්පතක් වෙනුවට, අංකය පාහේ වලාකුළෙහි තිබේ. එබැවින් ඔබට රෝමිං කරදරයකින් තොරව ලෝකයේ ඕනෑම තැනක අන්තර්ජාලය හරහා SMS ලබා ගත හැකිය. ව්‍යාජ අංකයක් මත කෙටි පණිවිඩයක් ලැබීමට ඔබට විනාඩි 1-10 ක් රැඳී සිටීමට අවශ්‍ය වේ, කෙටි පණිවුඩ රිසිට් පතේ වේගය යවන්නා මත රඳා පවතී. අපි ජංගම දුරකථන අංක ලැයිස්තුව දිනපතා යාවත්කාලීන කරන්නෙමු. කෙටි පණිවුඩ ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ සියලුම අංක ඉවත දැමිය හැකි හෝ තාවකාලික අංකයක් ලෙස ගත යුතුය, මන්ද නොමිලේ ලැබෙන කෙටි පණිවුඩ ගණන කිහිප දෙනෙකුට එකවර භාවිතා කළ හැකි අතර එය ගබඩා කර නොමැති අතර ඔබට කෙටි පණිවුඩ ලැබීම නැවැත්වූ පසු. අංකය "නොබැඳි" තත්ත්වයට ගොස් අක්රිය අංක වෙත යන්න. sms පිළිගැනීම ප්‍රතිසාධනය කළ නොහැක. එබැවින් වැදගත් ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීමට ඒවා භාවිතා නොකරන්න.

එබැවින්, එසේ කිරීමට sms මගින් ඔබගේ ගිණුම තහවුරු කිරීමට ඔබ sms පිළිගත යුතුය:

ලබා ගත හැකි කෙටි පණිවුඩ පිළිගැනීම

එක්සත් ජනපදය, චීනය, එංගලන්තය, ජර්මනිය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඉන්දුනීසියාව, කොරියාව, මොරොක්කෝව, ඇමරිකාව, ඇල්බේනියාව, මැලේසියාව, ඉන්දියාව, තුර්කිය, ස්වීඩනය, රුසියාව යන රටවල තාවකාලික අංක මත නොමිලේ කෙටි පණිවුඩ පිළිගැනීමක් ලබා ගත හැකිය. එක් එක් රට සඳහා පවතින අංක ප්‍රමාණය රටේ නම මත ක්ලික් කිරීමෙන් දැක ගත හැක.

අවධානය: ඔබට පිටුව නැවුම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. සියලුම පණිවිඩ අපගේ සේවාදායකයේ ඇති විගස ක්ෂණිකව පැමිණේ.

තාවකාලික හෝ ඉවත දැමිය හැකි අංකයක් යනු කුමක්ද?

156 ඉවත දැමිය හැකි දුරකථන අංකයක් නිල වශයෙන් තාවකාලික දුරකථන අංකයක් ලෙස හැඳින්වේ, එයින් අදහස් කරන්නේ සීමිත කාලයක් සඳහා, විනාඩි 10 සිට දින කිහිපයක් දක්වා අංක ලබා ගත හැකි බවයි. සියලුම දුරකථන අංක බෙදාගෙන ඇත, ඕනෑම කෙනෙකුට එන පණිවිඩ දැකිය හැක. ගිණුම් sms සත්‍යාපනය කිරීම, රහස්‍ය තොරතුරු සහිත කෙටි පණිවිඩ ලබා ගැනීම, විවිධ සම්පත් මත ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම, sms මගින් පෙළ ලබා ගැනීම, ගිණුම් තහවුරු කිරීම සඳහා ඔබට නොමිලේ මාර්ගගත තාවකාලික දුරකථන අංක භාවිතා කළ හැක. ඔබට සැබෑ දුරකථන අංකයක් නොමැතිව ගිණුමක් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය නම් සහ අමතර පෞද්ගලිකත්වයක් අවශ්‍ය නම් අතථ්‍ය දුරකථන අංක වඩාත් සුදුසු වේ. ඒවා භාවිතා කිරීමට වෙනත් හේතු අතර ව්‍යාපාර, ජාලකරණ අරමුණු සහ නව පුද්ගලයින් සමඟ සම්බන්ධ වීම ඇතුළත් වේ.

ඔන්ලයින්-sms.org අථත්‍ය අංක සමඟ වැඩ කරන අතරතුර, විද්‍යුත් ගෙවීම් පද්ධති, බැංකු සංවිධාන වල ලියාපදිංචිය සඳහා දුරකථන අංක භාවිතා කිරීමට අවසර නැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඒවායින් බොහොමයක් දැනටමත් අසාදු ලේඛනගත කර ඇත, එබැවින් පරිශීලකයාට මෙම ලිපින වලින් පණිවිඩ ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. ඊට අමතරව, කිසියම් නීති විරෝධී යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ තොරතුරු ඉල්ලා සිටියහොත්, පරිපාලනය විසින් ඉල්ලීම මත නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වෙත අවශ්‍ය ඕනෑම තොරතුරක් ලබා දෙනු ඇත.

ජංගම සත්‍යාපන අංක ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය ඉතා වැදගත් වේ. අපගේ තාවකාලික දුරකථන අංක සමඟින්, ඔබට කෙටි පණිවිඩ සත්‍යාපනය අවශ්‍ය වෙබ් අඩවිවල ඔබේ සැබෑ දුරකථන අංකය සැපයීමට අවශ්‍ය නොවේ.

මෙය ඔබගේ අනන්‍යතාවය තබා ගැනීමට සහ අයාචිත තැපැල් ඇමතුම් සහ පණිවිඩ වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වේලාවක අපි නොමිලේ ව්‍යාජ දුරකථන අංක සපයන්නෙමු. Online-sms.org ජංගම ක්‍රියාකරුවන් සමඟ ක්‍රියා කරයි, එබැවින් අපට දිනපතා නව කෙටි පණිවුඩ අංක එක් කළ හැක.

මාර්ගගත අංක තහනම්

සියලුම අංකවලට ස්වයංක්‍රීය පෙරහනක් ඇති අතර එය ගෙවීම් පද්ධති, ගෙවන දායකත්වයන් සහ වෙනත් මූල්‍ය ආයතනවලින් ලැබෙන පණිවිඩ අවහිර කරයි.

නව උෂ්ණත්ව අංකයක් අවශ්‍යද? මෙම වෙබ් අඩවිය බෙදාගෙන අපට ලියන්න!