ලැබෙන කෙටි පණිවුඩ සඳහා සමඟ අමුත්තන් නිදහස්

ලබා ගත හැකි 320 අංක. නව අංකය එකතු කරන ලදී 1 day ago.


එක්සත් ජනපදය

214 2 days ago
229 2 days ago
123 2 days ago
2337 2 days ago
1956 2 days ago
6824 2 days ago
4817 2 days ago
1840 2 days ago
2813 2 days ago
2718 2 days ago
2894 2 days ago
1626 2 days ago
2331 2 days ago
4105 2 days ago
6707 2 days ago
4060 2 days ago
2757 2 days ago
3960 2 days ago
3995 2 days ago
2829 2 days ago
4406 2 days ago
2862 2 days ago
2421 2 days ago
2104 2 days ago
3323 2 days ago
3178 2 days ago
2348 2 days ago
6414 2 days ago
5271 2 days ago
3592 2 days ago
5864 2 days ago
3071 2 days ago
3516 2 days ago
3410 2 days ago
3079 2 days ago
3129 2 days ago
2452 2 days ago
4009 2 days ago
5024 2 days ago
3098 2 days ago
3199 2 days ago
7834 2 days ago
8531 2 days ago
8364 2 days ago
9244 2 days ago
9074 2 days ago
8492 2 days ago
8597 2 days ago
6873 2 days ago
6988 2 days ago
5692 2 days ago
4842 2 days ago
6767 2 days ago
4531 2 days ago
6659 2 days ago
4915 2 days ago
4600 2 days ago
6727 2 days ago
6429 2 days ago
9827 2 days ago
10759 2 days ago
6928 2 days ago
4365 2 days ago
7817 2 days ago
5674 2 days ago
4947 2 days ago
2601 2 days ago
4872 2 days ago
5102 2 days ago
7233 2 days ago
7118 2 days ago
4752 2 days ago
6731 2 days ago
6847 2 days ago
4787 2 days ago
7475 2 days ago
7524 2 days ago
8548 2 days ago
7956 2 days ago
7656 2 days ago
6482 2 days ago
10948 2 days ago
4780 2 days ago
5679 2 days ago
7635 2 days ago
7124 2 days ago
7026 2 days ago
7807 2 days ago
5474 2 days ago
6185 2 days ago
7192 2 days ago
6475 2 days ago
12166 2 days ago
10373 2 days ago
10627 2 days ago
11017 2 days ago
10561 2 days ago
10409 2 days ago
6632 2 days ago
10722 2 days ago
5777 2 days ago
8219 2 days ago
9555 2 days ago
9391 2 days ago
5702 2 days ago
14470 2 days ago
8727 2 days ago
6681 2 days ago
13669 2 days ago
9507 3 days ago
9031 3 days ago
9217 3 days ago
7657 3 days ago
5864 3 days ago
9035 3 days ago
4857 3 days ago
8396 3 days ago
4507 3 days ago
9046 3 days ago
3992 3 days ago
8303 3 days ago
8337 3 days ago
7911 3 days ago
1470 3 days ago
2866 3 days ago
1601 3 days ago
8850 3 days ago
9603 3 days ago
4194 3 days ago
4621 3 days ago
4616 3 days ago
4281 3 days ago
4853 3 days ago
8951 3 days ago
4013 3 days ago
5325 3 days ago
5078 3 days ago
5054 3 days ago
6782 3 days ago
5392 3 days ago
6970 3 days ago
4209 3 days ago
4749 3 days ago
4001 3 days ago
4704 3 days ago
4830 3 days ago
4027 3 days ago
3623 3 days ago
4178 3 days ago
2924 3 days ago
9226 3 days ago
3676 3 days ago
10171 3 days ago
4156 3 days ago
4006 3 days ago
3345 3 days ago
2993 3 days ago
3025 3 days ago
3570 3 days ago
4026 3 days ago
4304 3 days ago
3581 3 days ago
3392 3 days ago
3171 3 days ago
5338 3 days ago
4924 3 days ago
4210 3 days ago
3858 3 days ago
4160 3 days ago
11267 3 days ago
8667 3 days ago
10077 3 days ago
6290 3 days ago
4849 3 days ago
1671 3 days ago
1487 3 days ago
1676 3 days ago
2941 3 days ago
5339 3 days ago
3029 3 days ago
5182 3 days ago
3251 3 days ago
5707 3 days ago
5356 3 days ago
3158 3 days ago
3184 3 days ago
7135 3 days ago
2950 3 days ago
7317 3 days ago
3484 3 days ago
2965 3 days ago
3043 3 days ago
1588 3 days ago
5008 3 days ago
4387 3 days ago
4953 3 days ago
4952 3 days ago
5179 3 days ago
3868 3 days ago
5418 3 days ago
2937 3 days ago
3673 3 days ago
4758 3 days ago
3537 3 days ago
4582 3 days ago
3747 3 days ago
4366 3 days ago
3632 3 days ago
4121 3 days ago
3408 3 days ago
1724 3 days ago
5591 3 days ago
3208 3 days ago
3051 3 days ago
3132 3 days ago
1544 3 days ago
5407 3 days ago
3319 3 days ago
3965 3 days ago
5680 3 days ago
3284 3 days ago
1838 3 days ago
3693 3 days ago
738 3 days ago
3267 3 days ago
777 3 days ago
3079 3 days ago
1949 3 days ago
3247 3 days ago
3215 3 days ago
1410 3 days ago
3077 3 days ago
1355 3 days ago
4545 3 days ago
4073 3 days ago
3965 3 days ago
8265 3 days ago
4007 3 days ago
6239 3 days ago
8181 3 days ago
1553 3 days ago
5944 3 days ago
7169 3 days ago
3207 3 days ago
6257 3 days ago
7502 3 days ago
3220 3 days ago
3116 3 days ago
3587 3 days ago
16558 3 days ago
2794 3 days ago
14769 3 days ago
3352 3 days ago
12824 3 days ago
3140 3 days ago
10440 3 days ago
3563 3 days ago
10306 3 days ago
4129 3 days ago
7263 3 days ago
3525 3 days ago
7286 3 days ago
6819 3 days ago
9385 3 days ago
6677 3 days ago
8970 3 days ago
6448 3 days ago
9971 3 days ago
9116 3 days ago
8059 3 days ago
9170 3 days ago
8991 3 days ago
8324 3 days ago
9482 3 days ago
13036 3 days ago
12818 3 days ago
12848 3 days ago
11832 3 days ago
10714 3 days ago
14566 3 days ago
19149 3 days ago
6143 3 days ago
6110 3 days ago
9190 3 days ago
8286 3 days ago
9141 3 days ago
24634 3 days ago
22580 3 days ago
19014 3 days ago
10559 3 days ago
20299 3 days ago
9780 3 days ago
22027 3 days ago
24598 3 days ago
18354 3 days ago
21061 3 days ago

එක්සත් රාජධානිය

14 1 day ago
34 1 day ago
333 2 days ago
252 2 days ago
249 2 days ago
5 2 days ago
55 2 days ago

රුසියාව

20 1 day ago
20 1 day ago
35 2 days ago
58 2 days ago
48 2 days ago
48 2 days ago

හොංකොං SAR චීනය

51 2 days ago
1166 2 days ago
967 2 days ago
790 2 days ago

නෙදර්ලන්තය

0 1 day ago
2 1 day ago
5 1 day ago
20 1 day ago

කැනඩාව

2054 2 days ago
1825 2 days ago
10170 2 days ago

වාසි මොනවාද මේ සේවය?

අද, ගොඩක් වෙබ් අඩවි පවත්වාගෙන ලියාපදිංචි හරහා කෙටි පණිවුඩ මත ඔබේ දුරකථන අංකය වැනි, Vkontakte (vk.com) හෝ Odnoklassniki (ok.ru), ඕනෑම වෙබ් අඩවි සමග ප්රවර්ධන වැඩ කරන ලෙස accumulators වන ජංගම දුරකථනයක අංක credent පරිශීලකයන් හා යැවීමට පසුව, ads මත මෙම සංඛ්යා. ඒකයි අපි බොහෝ විට මුහුණ කිරීමේ අවශ්යතාව ජංගම දුරකථන අංකය දී අත.

මෙම ගැටලුව විසඳා ගත හැකිය සමග අපගේ සේවා සඳහා කෙටි පණිවුඩ ලැබීම සඳහා නිදහස්. කාටවත් තහවුරු කළ හැකි ඔහුගේ ගිණුම සමග සැබෑ ජංගම දුරකතන අංකය හා සුරක්ෂිත ඔහුගේ ම සංඛ්යාව සිට ස්පෑම් සහ අනෙකුත් අනවශ්ය පණිවිඩ.

වෙනත් ප්රභේද භාවිතය සඳහා අපගේ සේවා:

භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

එකක් තෝරා නිදහස් සංඛ්යාව සිට, ඉහත සඳහන් කර ඇති අතර කෙටි පණිවුඩ යවන්න. දී තත්පර කිහිපයක්, ඔබ දකිනු ඇත ලැයිස්තුවේ එය සියලු ලැබෙන පණිවුඩ පිටුවේ අයත් මෙම සංඛ්යාව. If you haven'; t got මෙම කෙටි පණිවිඩ යැවීමට උත්සාහ එය මත වෙනත් සංඛ්යාව.

අවධානය! කිසිදු යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්ය පිටුව. සියලු පණිවිඩ ලැබී පිල්ලම් ගැසීමක් ලෙස පෙනී සේවාදායකය මත.

එය ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?

320 නිදහස් අංක ලබා ගැනීම සඳහා කෙටි පණිවුඩ ලබා ගත හැකි විසි හතර පැය. සෑම දිනකම අපි වෙනස් බොහෝ සංඛ්යාවක් ඇති හැකියාව ඉවත් කිරීමට ද්විත්ව-භාවිත සංඛ්යාව විසින් වෙනත් පරිශීලක මත එම වෙබ් අඩවිය. මෙම යාවත්කාලීන අනුපාතය 3 සංඛ්යා සෑම 3 පැය.

අපි භාවිතා කරන්නේ එකම සැබෑ සිම් කාඩ්පත් සහතික කරන ලද කෙටි පණිවුඩ සිට ඕනෑම යවන්නාගේ. සාමාන්යයෙන්, එවැනි සංඛ්යා නමින් අථත්ය අංක ඇති නිසා, එය පමණක් ලබා ගත හැකි සමඟ අමුත්තන් ආකෘතිය. වේගය කෙටි පණිවුඩ ලැබීම තත්පර 5 සහ මත රඳා පවතී, ජංගම ක්රියාකරු උපයෝජන. Segmentable පණිවුඩ මත දිස් වෙබ් අඩවිය පසු පමණක් පසුගිය කොටසක් ලැබී ඇත.

භාවිතා කිරීමේ කොන්දේසි:

අපි ගන්න එපා වගකීම සඳහා ඕනෑම විය හැකි ප්රතිවිපාක භාවිතා කිරීමට අපේ වෙබ් අඩවිය. ඕනෑම නීති විරෝධී ක්රියා සමග සම්බන්ධ භාවිතය අපගේ දුරකථන අංක සපුරා තහනම් වේ, ඔබේ දත්ත සම්මත කළ හැකි කිරීමට අදාළ බලධාරීන්.

එසේම, ඔබ අපේ භාවිතා කළ හැකිය සේවා පමණක් වෙබ් බ්රව්සරය හරහා. වෙනත් උත්සාහයන් භාවිතා කිරීමේ වැඩසටහන් අවහිර වනු ඇත.

අප බෙහෙවින් නිර්දේශ නැත බැඳ ගැනීමට වැදගත් පෞද්ගලික ගිණුම් සඳහා මෙම නිදහස් අංක ඇති නිසා, එවැනි ගිණුම් ප්රතිෂ්ඨාපනය කළ හැකි, වෙනත් භාවිතා කරන්නන් විසින් කෙටි පණිවුඩ මගින්.

තහනම් කෙටි පණිවුඩ

සියලු සංඛ්යා ඇති ස්වයංක්රීය පෙරහන් සඳහා අවහිර පණිවුඩ සිට ගෙවීම් සේවා සපයන්නන්, ගෙවූ දායකත්වයන් හා අනෙකුත් මූල්ය ආයතන.

අවශ්ය නව අංකයක්? කොටස් මෙම වෙබ් අඩවිය හා අපට ලියන්න!